Hanuman Chalisa In Punjabi PDF Download | ਹਨੁਮਾਨ੍ ਚਾਲੀਸਾ

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Punjabi along with Video song on Youtube and lyrics pdf download! Read this comprehensive article on the history, significance, and benefits of reciting Hanuman Chalisa in Punjabi . Learn the steps to recite Hanuman Chalisa and how it can promote spiritual, mental, and physical well-being. Explore the different versions and renditions of Hanuman Chalisa in Punjabi and deepen your connection with Lord Hanuman.

Hanuman Chalisa Video Song In Punjabi

Hanuman Chalisa Video Song In Punjabi

Hanuman Chalisa Lyrics In Punjabi

ਹਨੁਮਾਨ੍ ਚਾਲੀਸਾ

ਦੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਚਰਣ ਸਰੋਜ ਰਜ ਨਿਜਮਨ ਮੁਕੁਰ ਸੁਧਾਰਿ ।
ਵਰਣੌ ਰਘੁਵਰ ਵਿਮਲਯਸ਼ ਜੋ ਦਾਯਕ ਫਲਚਾਰਿ ॥
ਬੁਦ੍ਧਿਹੀਨ ਤਨੁਜਾਨਿਕੈ ਸੁਮਿਰੌ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ।
ਬਲ ਬੁਦ੍ਧਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ ਹਰਹੁ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਵਾਰਾਸ਼ਿਂ ਮਸ਼ਕੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ ।
ਰਾਮਾਯਣ ਮਹਾਮਾਲਾ ਰਤ੍ਨਂ ਵਂਦੇ-(ਅ)ਨਿਲਾਤ੍ਮਜਮ੍ ॥
ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀਰ੍ਤਨਂ ਤਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਸ੍ਤਕਾਂਜਲਿਮ੍ ।
ਭਾਸ਼੍ਪਵਾਰਿ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣ ਲੋਚਨਂ ਮਾਰੁਤਿਂ ਨਮਤ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਂਤਕਮ੍ ॥

ਚੌਪਾਈ
ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਜ੍ਞਾਨ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ।
ਜਯ ਕਪੀਸ਼ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ ॥ 1 ॥

ਰਾਮਦੂਤ ਅਤੁਲਿਤ ਬਲਧਾਮਾ ।
ਅਂਜਨਿ ਪੁਤ੍ਰ ਪਵਨਸੁਤ ਨਾਮਾ ॥ 2 ॥

ਮਹਾਵੀਰ ਵਿਕ੍ਰਮ ਬਜਰਂਗੀ ।
ਕੁਮਤਿ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਸਂਗੀ ॥3 ॥

ਕਂਚਨ ਵਰਣ ਵਿਰਾਜ ਸੁਵੇਸ਼ਾ ।
ਕਾਨਨ ਕੁਂਡਲ ਕੁਂਚਿਤ ਕੇਸ਼ਾ ॥ 4 ॥

ਹਾਥਵਜ੍ਰ ਔ ਧ੍ਵਜਾ ਵਿਰਾਜੈ ।
ਕਾਂਥੇ ਮੂਂਜ ਜਨੇਵੂ ਸਾਜੈ ॥ 5॥

ਸ਼ਂਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀ ਨਂਦਨ ।
ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਜਗ ਵਂਦਨ ॥ 6 ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ ਗੁਣੀ ਅਤਿ ਚਾਤੁਰ ।
ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਰਿਵੇ ਕੋ ਆਤੁਰ ॥ 7 ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੁਨਿਵੇ ਕੋ ਰਸਿਯਾ ।
ਰਾਮਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਸਿਯਾ ॥ 8॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰੂਪਧਰਿ ਸਿਯਹਿ ਦਿਖਾਵਾ ।
ਵਿਕਟ ਰੂਪਧਰਿ ਲਂਕ ਜਲਾਵਾ ॥ 9 ॥

ਭੀਮ ਰੂਪਧਰਿ ਅਸੁਰ ਸਂਹਾਰੇ ।
ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਂਵਾਰੇ ॥ 10 ॥

ਲਾਯ ਸਂਜੀਵਨ ਲਖਨ ਜਿਯਾਯੇ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਹਰਸ਼ਿ ਉਰਲਾਯੇ ॥ 11 ॥

ਰਘੁਪਤਿ ਕੀਨ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਡਾਯੀ ।
ਤੁਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤ ਸਮ ਭਾਯੀ ॥ 12 ॥

ਸਹਸ੍ਰ ਵਦਨ ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਯਸ਼ਗਾਵੈ ।
ਅਸ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਕਂਠ ਲਗਾਵੈ ॥ 13 ॥

ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ।
ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦ ਸਹਿਤ ਅਹੀਸ਼ਾ ॥ 14 ॥

ਯਮ ਕੁਬੇਰ ਦਿਗਪਾਲ ਜਹਾਂ ਤੇ ।
ਕਵਿ ਕੋਵਿਦ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ॥ 15 ॥

ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵਹਿ ਕੀਨ੍ਹਾ ।
ਰਾਮ ਮਿਲਾਯ ਰਾਜਪਦ ਦੀਨ੍ਹਾ ॥ 16 ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਮਂਤ੍ਰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਮਾਨਾ ।
ਲਂਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯੇ ਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ ॥ 17 ॥

ਯੁਗ ਸਹਸ੍ਰ ਯੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੂ ।
ਲੀਲ੍ਯੋ ਤਾਹਿ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੂ ॥ 18 ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ।
ਜਲਧਿ ਲਾਂਘਿ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਹੀ ॥ 19 ॥

ਦੁਰ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ ।
ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਤੇਤੇ ॥ 20 ॥

ਰਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ।
ਹੋਤ ਨ ਆਜ੍ਞਾ ਬਿਨੁ ਪੈਸਾਰੇ ॥ 21 ॥

ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸ਼ਰਣਾ ।
ਤੁਮ ਰਕ੍ਸ਼ਕ ਕਾਹੂ ਕੋ ਡਰ ਨਾ ॥ 22 ॥

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮ੍ਹਾਰੋ ਆਪੈ ।
ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ ਹਾਂਕ ਤੇ ਕਾਂਪੈ ॥ 23 ॥

ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੈ ।
ਮਹਵੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ॥ 24 ॥

ਨਾਸੈ ਰੋਗ ਹਰੈ ਸਬ ਪੀਰਾ ।
ਜਪਤ ਨਿਰਂਤਰ ਹਨੁਮਤ ਵੀਰਾ ॥ 25 ॥

ਸਂਕਟ ਸੇ ਹਨੁਮਾਨ ਛੁਡਾਵੈ ।
ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਵਚਨ ਧ੍ਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੈ ॥ 26 ॥

ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸ੍ਵੀ ਰਾਜਾ ।
ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ ॥ 27 ॥

ਔਰ ਮਨੋਰਧ ਜੋ ਕੋਯਿ ਲਾਵੈ ।
ਤਾਸੁ ਅਮਿਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ 28 ॥

ਚਾਰੋ ਯੁਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ।
ਹੈ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਜਗਤ ਉਜਿਯਾਰਾ ॥ 29 ॥

ਸਾਧੁ ਸਂਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ।
ਅਸੁਰ ਨਿਕਂਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ ॥ 30 ॥

ਅਸ਼੍ਠਸਿਦ੍ਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ।
ਅਸ ਵਰ ਦੀਨ੍ਹ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ॥ 31 ॥

ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਪਾਸਾ ।
ਸਦਾ ਰਹੋ ਰਘੁਪਤਿ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥ 32 ॥

ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮਕੋ ਪਾਵੈ ।
ਜਨ੍ਮ ਜਨ੍ਮ ਕੇ ਦੁਖ ਬਿਸਰਾਵੈ ॥ 33 ॥

ਅਂਤ ਕਾਲ ਰਘੁਪਤਿ ਪੁਰਜਾਯੀ ।
ਜਹਾਂ ਜਨ੍ਮ ਹਰਿਭਕ੍ਤ ਕਹਾਯੀ ॥ 34 ॥

ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਚਿਤ੍ਤ ਨ ਧਰਯੀ ।
ਹਨੁਮਤ ਸੇਯਿ ਸਰ੍ਵ ਸੁਖ ਕਰਯੀ ॥ 35 ॥

ਸਂਕਟ ਕ(ਹ)ਟੈ ਮਿਟੈ ਸਬ ਪੀਰਾ ।
ਜੋ ਸੁਮਿਰੈ ਹਨੁਮਤ ਬਲ ਵੀਰਾ ॥ 36 ॥

ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਸਾਯੀ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕੀ ਨਾਯੀ ॥ 37 ॥

ਜੋ ਸ਼ਤ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਯੀ ।
ਛੂਟਹਿ ਬਂਦਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਯੀ ॥ 38 ॥

ਜੋ ਯਹ ਪਡੈ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ।
ਹੋਯ ਸਿਦ੍ਧਿ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸ਼ਾ ॥ 39 ॥

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚੇਰਾ ।
ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਮਹ ਡੇਰਾ ॥ 40 ॥

ਦੋਹਾ
ਪਵਨ ਤਨਯ ਸਂਕਟ ਹਰਣ – ਮਂਗਲ਼ ਮੂਰਤਿ ਰੂਪ੍ ।
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਹਿਤ – ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਬਸਹੁ ਸੁਰਭੂਪ੍ ॥
ਸਿਯਾਵਰ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਕੀ ਜਯ । ਪਵਨਸੁਤ ਹਨੁਮਾਨਕੀ ਜਯ । ਬੋਲੋ ਭਾਯੀ ਸਬ ਸਂਤਨਕੀ ਜਯ ।

Hanuman Chalisa In Punjabi PDF Download

422 KB

You May Also Read Hanuman Chalisa in English & Hindi

Benefits Hanuman Chalisa Lyrics In Punjabi | ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

Hanuman Chalisa In Marathi PDF Download | हनुमान् चालीसा

मराठीत हनुमान चालिसा शोधत आहात! (Hanuman Chalisa In Marathi) मराठीत हनुमान चालिसाचे पठण करण्याचा इतिहास, महत्त्व आणि फायदे यावरील हा सर्वसमावेशक लेख वाचा. हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या steps जाणून घ्या आणि ते आध्यात्मिक, मानसिक आणि शारीरिक कल्याण वाढवू शकते. हनुमान चालिसाच्या विविध versions आणि प्रस्तुती मराठीत explore करा आणि भगवान हनुमानाशी तुमचे नाते अधिक घट्ट करा.

Hanuman Chalisa Video Song In Marathi

Hanuman Chalisa Video Song In Marathi

Hanuman Chalisa Lyrics In Marathi | हनुमान चालीसाचे बोल मराठीत

हनुमान् चालीसा

दोहा
श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि ।
वरणौ रघुवर विमलयश जो दायक फलचारि ॥
बुद्धिहीन तनुजानिकै सुमिरौ पवन कुमार ।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ॥

ध्यानम्
गोष्पदीकृत वाराशिं मशकीकृत राक्षसम् ।
रामायण महामाला रत्नं वंदे-(अ)निलात्मजम् ॥
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् ।
भाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम् ॥

चौपाई
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ।
जय कपीश तिहु लोक उजागर ॥ 1 ॥

रामदूत अतुलित बलधामा ।
अंजनि पुत्र पवनसुत नामा ॥ 2 ॥

महावीर विक्रम बजरंगी ।
कुमति निवार सुमति के संगी ॥3 ॥

कंचन वरण विराज सुवेशा ।
कानन कुंडल कुंचित केशा ॥ 4 ॥

हाथवज्र औ ध्वजा विराजै ।
कांथे मूंज जनेवू साजै ॥ 5॥

शंकर सुवन केसरी नंदन ।
तेज प्रताप महाजग वंदन ॥ 6 ॥

विद्यावान गुणी अति चातुर ।
राम काज करिवे को आतुर ॥ 7 ॥

प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया ।
रामलखन सीता मन बसिया ॥ 8॥

सूक्ष्म रूपधरि सियहि दिखावा ।
विकट रूपधरि लंक जलावा ॥ 9 ॥

भीम रूपधरि असुर संहारे ।
रामचंद्र के काज संवारे ॥ 10 ॥

लाय संजीवन लखन जियाये ।
श्री रघुवीर हरषि उरलाये ॥ 11 ॥

रघुपति कीन्ही बहुत बडायी ।
तुम मम प्रिय भरत सम भायी ॥ 12 ॥

सहस्र वदन तुम्हरो यशगावै ।
अस कहि श्रीपति कंठ लगावै ॥ 13 ॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा ।
नारद शारद सहित अहीशा ॥ 14 ॥

यम कुबेर दिगपाल जहां ते ।
कवि कोविद कहि सके कहां ते ॥ 15 ॥

तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा ।
राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥ 16 ॥

तुम्हरो मंत्र विभीषण माना ।
लंकेश्वर भये सब जग जाना ॥ 17 ॥

युग सहस्र योजन पर भानू ।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 18 ॥

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही ।
जलधि लांघि गये अचरज नाही ॥ 19 ॥

दुर्गम काज जगत के जेते ।
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 20 ॥

राम दुआरे तुम रखवारे ।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥ 21 ॥

सब सुख लहै तुम्हारी शरणा ।
तुम रक्षक काहू को डर ना ॥ 22 ॥

आपन तेज सम्हारो आपै ।
तीनों लोक हांक ते कांपै ॥ 23 ॥

भूत पिशाच निकट नहि आवै ।
महवीर जब नाम सुनावै ॥ 24 ॥

नासै रोग हरै सब पीरा ।
जपत निरंतर हनुमत वीरा ॥ 25 ॥

संकट से हनुमान छुडावै ।
मन क्रम वचन ध्यान जो लावै ॥ 26 ॥

सब पर राम तपस्वी राजा ।
तिनके काज सकल तुम साजा ॥ 27 ॥

और मनोरध जो कोयि लावै ।
तासु अमित जीवन फल पावै ॥ 28 ॥

चारो युग प्रताप तुम्हारा ।
है प्रसिद्ध जगत उजियारा ॥ 29 ॥

साधु संत के तुम रखवारे ।
असुर निकंदन राम दुलारे ॥ 30 ॥

अष्ठसिद्धि नव निधि के दाता ।
अस वर दीन्ह जानकी माता ॥ 31 ॥

राम रसायन तुम्हारे पासा ।
सदा रहो रघुपति के दासा ॥ 32 ॥

तुम्हरे भजन रामको पावै ।
जन्म जन्म के दुख बिसरावै ॥ 33 ॥

अंत काल रघुपति पुरजायी ।
जहां जन्म हरिभक्त कहायी ॥ 34 ॥

और देवता चित्त न धरयी ।
हनुमत सेयि सर्व सुख करयी ॥ 35 ॥

संकट क(ह)टै मिटै सब पीरा ।
जो सुमिरै हनुमत बल वीरा ॥ 36 ॥

जै जै जै हनुमान गोसायी ।
कृपा करहु गुरुदेव की नायी ॥ 37 ॥

जो शत वार पाठ कर कोयी ।
छूटहि बंदि महा सुख होयी ॥ 38 ॥

जो यह पडै हनुमान चालीसा ।
होय सिद्धि साखी गौरीशा ॥ 39 ॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा ।
कीजै नाथ हृदय मह डेरा ॥ 40 ॥

दोहा
पवन तनय संकट हरण – मंगल मूरति रूप् ।
राम लखन सीता सहित – हृदय बसहु सुरभूप् ॥
सियावर रामचंद्रकी जय । पवनसुत हनुमानकी जय । बोलो भायी सब संतनकी जय ।

Hanuman Chalisa In Marathi PDF Download

544 KB

You May Also Read Hanuman Chalisa in English & Hindi

Benefits of Hanuman Chalisa In Marathi | हनुमान चालिसाचे फायदे

हनुमान चालिसाचे पठण केल्याने भक्तांना अनेक आध्यात्मिक, मानसिक आणि शारीरिक फायदे होतात. हनुमान चालिसाचे पठण करण्याचे काही फायदे येथे आहेत.

अडथळे आणि आव्हाने दूर करते: हनुमान चालिसामध्ये एखाद्याच्या जीवनातील अडथळे आणि आव्हाने दूर करण्याची आणि यश आणि समृद्धी वाढवण्याची शक्ती असल्याचे मानले जाते. हे भीती, चिंता आणि इतर नकारात्मक भावनांवर मात करण्यास आणि आंतरिक शक्ती आणि धैर्य वाढविण्यात देखील मदत करू शकते.

भक्ती आणि अध्यात्मिक वाढ वाढवते: हनुमान चालीसा एखाद्याच्या अध्यात्मिक अभ्यासाला सखोल करण्यास आणि भगवान हनुमानाशी त्यांचे संबंध वाढविण्यात मदत करू शकते. हे एखाद्याला अधिक आध्यात्मिक जीवन जगण्यासाठी आणि भक्ती, करुणा आणि कृतज्ञता यासारखे सद्गुण जोपासण्यासाठी प्रेरित करू शकते.

मानसिक आणि भावनिक कल्याण वाढवते: हनुमान चालिसाचे पठण केल्याने मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. हे तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी करण्यात आणि आंतरिक शांती आणि शांतता वाढविण्यात मदत करू शकते. हे भावनिक संतुलन आणि सुसंवाद वाढविण्यात देखील मदत करू शकते.

शारीरिक आरोग्य सुधारते: हनुमान चालिसाचा शारीरिक आरोग्य आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो असे मानले जाते. हे जुनाट आजारांसह विविध आजार बरे करण्यात आणि संपूर्ण आरोग्य आणि चैतन्य वाढविण्यात मदत करू शकते. हे पचन, झोप आणि इतर शारीरिक कार्ये सुधारण्यात देखील मदत करू शकते.

इच्छांची पूर्तता: भक्तांचा असा विश्वास आहे की भक्ती आणि श्रद्धेने हनुमान चालिसाचा पाठ केल्यास त्यांच्या इच्छा आणि इच्छा पूर्ण होण्यास मदत होते. असे म्हटले जाते की एखाद्याच्या इच्छा प्रकट करण्याची आणि भगवान हनुमानाकडून आशीर्वाद आणण्याची शक्ती आहे.

Hanuman Chalisa in Assamese PDF Download | হনুমান চলিছা

Looking for Hanuman Chalisa lyrics in Assamese along with Video song on youtube and lyrics pdf for download! Read this comprehensive article on the history, significance, and benefits of reciting Hanuman Chalisa in Assamese. Learn the steps to recite Hanuman Chalisa and how it can promote spiritual, mental, and physical well-being. Explore the different versions and renditions of Hanuman Chalisa in Assamese and deepen your connection with Lord Hanuman.

Hanuman Chalisa Video Song in Assamese

Hanuman Chalisa Video Song in Assamese

Hanuman Chalisa Lyrics in Assamese

হনুমান্ চালীসা

দোহা
শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।
বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দাযক ফলচারি ॥
বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার ।
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার ॥

ধ্যানম্
গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম্ ।
রামাযণ মহামালা রত্নং বংদে-(অ)নিলাত্মজম্ ॥
যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাংজলিম্ ।
ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাংতকম্ ॥

চৌপাঈ
জয হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।
জয কপীশ তিহু লোক উজাগর ॥ 1 ॥

রামদূত অতুলিত বলধামা ।
অংজনি পুত্র পবনসুত নামা ॥ 2 ॥

মহাবীর বিক্রম বজরংগী ।
কুমতি নিবার সুমতি কে সংগী ॥3 ॥

কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা ।
কানন কুংডল কুংচিত কেশা ॥ 4 ॥

হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ ।
কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ ॥ 5॥

শংকর সুবন কেসরী নংদন ।
তেজ প্রতাপ মহাজগ বংদন ॥ 6 ॥

বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।
রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥ 7 ॥

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিযা ।
রামলখন সীতা মন বসিযা ॥ 8॥

সূক্ষ্ম রূপধরি সিযহি দিখাবা ।
বিকট রূপধরি লংক জলাবা ॥ 9 ॥

ভীম রূপধরি অসুর সংহারে ।
রামচংদ্র কে কাজ সংবারে ॥ 10 ॥

লায সংজীবন লখন জিযাযে ।
শ্রী রঘুবীর হরষি উরলাযে ॥ 11 ॥

রঘুপতি কীন্হী বহুত বডাযী ।
তুম মম প্রিয ভরত সম ভাযী ॥ 12 ॥

সহস্র বদন তুম্হরো যশগাবৈ ।
অস কহি শ্রীপতি কংঠ লগাবৈ ॥ 13 ॥

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশা ।
নারদ শারদ সহিত অহীশা ॥ 14 ॥

যম কুবের দিগপাল জহাং তে ।
কবি কোবিদ কহি সকে কহাং তে ॥ 15 ॥

তুম উপকার সুগ্রীবহি কীন্হা ।
রাম মিলায রাজপদ দীন্হা ॥ 16 ॥

তুম্হরো মংত্র বিভীষণ মানা ।
লংকেশ্বর ভযে সব জগ জানা ॥ 17 ॥

যুগ সহস্র যোজন পর ভানূ ।
লীল্যো তাহি মধুর ফল জানূ ॥ 18 ॥

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহী ।
জলধি লাংঘি গযে অচরজ নাহী ॥ 19 ॥

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।
সুগম অনুগ্রহ তুম্হরে তেতে ॥ 20 ॥

রাম দুআরে তুম রখবারে ।
হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে ॥ 21 ॥

সব সুখ লহৈ তুম্হারী শরণা ।
তুম রক্ষক কাহূ কো ডর না ॥ 22 ॥

আপন তেজ সম্হারো আপৈ ।
তীনোং লোক হাংক তে কাংপৈ ॥ 23 ॥

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ ।
মহবীর জব নাম সুনাবৈ ॥ 24 ॥

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।
জপত নিরংতর হনুমত বীরা ॥ 25 ॥

সংকট সে হনুমান ছুডাবৈ ।
মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ ॥ 26 ॥

সব পর রাম তপস্বী রাজা ।
তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥ 27 ॥

ঔর মনোরধ জো কোযি লাবৈ ।
তাসু অমিত জীবন ফল পাবৈ ॥ 28 ॥

চারো যুগ প্রতাপ তুম্হারা ।
হৈ প্রসিদ্ধ জগত উজিযারা ॥ 29 ॥

সাধু সংত কে তুম রখবারে ।
অসুর নিকংদন রাম দুলারে ॥ 30 ॥

অষ্ঠসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা ।
অস বর দীন্হ জানকী মাতা ॥ 31 ॥

রাম রসাযন তুম্হারে পাসা ।
সদা রহো রঘুপতি কে দাসা ॥ 32 ॥

তুম্হরে ভজন রামকো পাবৈ ।
জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥ 33 ॥

অংত কাল রঘুপতি পুরজাযী ।
জহাং জন্ম হরিভক্ত কহাযী ॥ 34 ॥

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরযী ।
হনুমত সেযি সর্ব সুখ করযী ॥ 35 ॥

সংকট ক(হ)টৈ মিটৈ সব পীরা ।
জো সুমিরৈ হনুমত বল বীরা ॥ 36 ॥

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাযী ।
কৃপা করহু গুরুদেব কী নাযী ॥ 37 ॥

জো শত বার পাঠ কর কোযী ।
ছূটহি বংদি মহা সুখ হোযী ॥ 38 ॥

জো যহ পডৈ হনুমান চালীসা ।
হোয সিদ্ধি সাখী গৌরীশা ॥ 39 ॥

তুলসীদাস সদা হরি চেরা ।
কীজৈ নাথ হৃদয মহ ডেরা ॥ 40 ॥

দোহা
পবন তনয সংকট হরণ – মংগল মূরতি রূপ্ ।
রাম লখন সীতা সহিত – হৃদয বসহু সুরভূপ্ ॥
সিযাবর রামচংদ্রকী জয । পবনসুত হনুমানকী জয । বোলো ভাযী সব সংতনকী জয ।

Hanuman Chalisa in Assamese PDF Download

478 KB

You May Also Read Hanuman Chalisa in English & Hindi

Benefits of Hanuman Chalisa in Assamese | হনুমান চলিছাৰ উপকাৰিতা

হনুমান চলিছা পাঠ কৰিলে ভক্তসকলৰ বাবে অসংখ্য আধ্যাত্মিক, মানসিক আৰু শাৰীৰিক উপকাৰ পোৱা যায় বুলি কোৱা হয়। হনুমান চলিছা আবৃত্তিৰ কিছু উপকাৰিতা আগবঢ়োৱা হ’ল:

বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বান দূৰ কৰেঃ হনুমান চলিছাৰ জীৱনৰ বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বান আঁতৰাই সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পৰা শক্তি আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ভয়, উদ্বেগ, আৰু অন্যান্য নেতিবাচক আৱেগ দূৰ কৰাত আৰু আভ্যন্তৰীণ শক্তি আৰু সাহস বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।

ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰেঃ হনুমান চলিছাই নিজৰ আধ্যাত্মিক অনুশীলন গভীৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ভগৱান হনুমানৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সংযোগ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে। ই মানুহক অধিক আধ্যাত্মিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰু ভক্তি, মমতা, কৃতজ্ঞতাৰ দৰে গুণৰ খেতি কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে।

মানসিক আৰু আৱেগিক সুস্থতাক প্ৰসাৰিত কৰেঃ হনুমান চালিছা আবৃত্তি কৰিলে মানসিক আৰু আৱেগিক সুস্থতাত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে বুলি কোৱা হয়। ই মানসিক চাপ, উদ্বেগ, আৰু হতাশা হ্ৰাস কৰাত আৰু আভ্যন্তৰীণ শান্তি আৰু শান্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। আৱেগিক ভাৰসাম্য আৰু সমন্বয় বৃদ্ধিতো সহায় কৰিব পাৰে।

শাৰীৰিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰেঃ হনুমান চলিছাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতাৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ই দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য আৰু সজীৱতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ই হজম শক্তি, টোপনি, আৰু শৰীৰৰ অন্যান্য কাম-কাজ উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।

কামনা পূৰণঃ ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে ভক্তি আৰু বিশ্বাসেৰে হনুমান চলিছা আবৃত্তি কৰিলে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আৰু ইচ্ছা পূৰণত সহায়ক হ’ব পাৰে। ইয়াত নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি ভগৱান হনুমানৰ পৰা আশীৰ্বাদ অনাৰ শক্তি আছে বুলি কোৱা হয়।

Hanuman Chalisa In Bengali PDF Download

বাংলায় হনুমান চালিসা খুঁজছেন? (Hanuman Chalisa Lyrics In Bengali) বাংলায় হনুমান চালিসা পাঠের ইতিহাস, তাৎপর্য এবং উপকারিতা সম্পর্কে এই বিস্তৃত নিবন্ধটি পড়ুন। হনুমান চালিসা পাঠ করার পদক্ষেপগুলি শিখুন এবং এটি কীভাবে আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার প্রচার করতে পারে। বাংলায় হনুমান চালিসার বিভিন্ন সংস্করণ এবং উপস্থাপনা অন্বেষণ করুন এবং ভগবান হনুমানের সাথে আপনার সংযোগ আরও গভীর করুন।

Hanuman Chalisa Video Song In Bengali

Hanuman Chalisa Video Song In Bengali

Hanuman Chalisa Lyrics In Bengali | বাংলায় হনুমান চালিসার গান

হনুমান্ চালীসা

দোহা
শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।
বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দাযক ফলচারি ॥
বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার ।
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার ॥

ধ্যানম্
গোষ্পদীকৃত বারাশিং মশকীকৃত রাক্ষসম্ ।
রামাযণ মহামালা রত্নং বংদে-(অ)নিলাত্মজম্ ॥
যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাংজলিম্ ।
ভাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাংতকম্ ॥

চৌপাঈ
জয হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।
জয কপীশ তিহু লোক উজাগর ॥ 1 ॥

রামদূত অতুলিত বলধামা ।
অংজনি পুত্র পবনসুত নামা ॥ 2 ॥

মহাবীর বিক্রম বজরংগী ।
কুমতি নিবার সুমতি কে সংগী ॥3 ॥

কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা ।
কানন কুংডল কুংচিত কেশা ॥ 4 ॥

হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ ।
কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ ॥ 5॥

শংকর সুবন কেসরী নংদন ।
তেজ প্রতাপ মহাজগ বংদন ॥ 6 ॥

বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।
রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥ 7 ॥

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিযা ।
রামলখন সীতা মন বসিযা ॥ 8॥

সূক্ষ্ম রূপধরি সিযহি দিখাবা ।
বিকট রূপধরি লংক জলাবা ॥ 9 ॥

ভীম রূপধরি অসুর সংহারে ।
রামচংদ্র কে কাজ সংবারে ॥ 10 ॥

লায সংজীবন লখন জিযাযে ।
শ্রী রঘুবীর হরষি উরলাযে ॥ 11 ॥

রঘুপতি কীন্হী বহুত বডাযী ।
তুম মম প্রিয ভরত সম ভাযী ॥ 12 ॥

সহস্র বদন তুম্হরো যশগাবৈ ।
অস কহি শ্রীপতি কংঠ লগাবৈ ॥ 13 ॥

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশা ।
নারদ শারদ সহিত অহীশা ॥ 14 ॥

যম কুবের দিগপাল জহাং তে ।
কবি কোবিদ কহি সকে কহাং তে ॥ 15 ॥

তুম উপকার সুগ্রীবহি কীন্হা ।
রাম মিলায রাজপদ দীন্হা ॥ 16 ॥

তুম্হরো মংত্র বিভীষণ মানা ।
লংকেশ্বর ভযে সব জগ জানা ॥ 17 ॥

যুগ সহস্র যোজন পর ভানূ ।
লীল্যো তাহি মধুর ফল জানূ ॥ 18 ॥

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহী ।
জলধি লাংঘি গযে অচরজ নাহী ॥ 19 ॥

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।
সুগম অনুগ্রহ তুম্হরে তেতে ॥ 20 ॥

রাম দুআরে তুম রখবারে ।
হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে ॥ 21 ॥

সব সুখ লহৈ তুম্হারী শরণা ।
তুম রক্ষক কাহূ কো ডর না ॥ 22 ॥

আপন তেজ সম্হারো আপৈ ।
তীনোং লোক হাংক তে কাংপৈ ॥ 23 ॥

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ ।
মহবীর জব নাম সুনাবৈ ॥ 24 ॥

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।
জপত নিরংতর হনুমত বীরা ॥ 25 ॥

সংকট সে হনুমান ছুডাবৈ ।
মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ ॥ 26 ॥

সব পর রাম তপস্বী রাজা ।
তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥ 27 ॥

ঔর মনোরধ জো কোযি লাবৈ ।
তাসু অমিত জীবন ফল পাবৈ ॥ 28 ॥

চারো যুগ প্রতাপ তুম্হারা ।
হৈ প্রসিদ্ধ জগত উজিযারা ॥ 29 ॥

সাধু সংত কে তুম রখবারে ।
অসুর নিকংদন রাম দুলারে ॥ 30 ॥

অষ্ঠসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা ।
অস বর দীন্হ জানকী মাতা ॥ 31 ॥

রাম রসাযন তুম্হারে পাসা ।
সদা রহো রঘুপতি কে দাসা ॥ 32 ॥

তুম্হরে ভজন রামকো পাবৈ ।
জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥ 33 ॥

অংত কাল রঘুপতি পুরজাযী ।
জহাং জন্ম হরিভক্ত কহাযী ॥ 34 ॥

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরযী ।
হনুমত সেযি সর্ব সুখ করযী ॥ 35 ॥

সংকট ক(হ)টৈ মিটৈ সব পীরা ।
জো সুমিরৈ হনুমত বল বীরা ॥ 36 ॥

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাযী ।
কৃপা করহু গুরুদেব কী নাযী ॥ 37 ॥

জো শত বার পাঠ কর কোযী ।
ছূটহি বংদি মহা সুখ হোযী ॥ 38 ॥

জো যহ পডৈ হনুমান চালীসা ।
হোয সিদ্ধি সাখী গৌরীশা ॥ 39 ॥

তুলসীদাস সদা হরি চেরা ।
কীজৈ নাথ হৃদয মহ ডেরা ॥ 40 ॥

দোহা
পবন তনয সংকট হরণ – মংগল মূরতি রূপ্ ।
রাম লখন সীতা সহিত – হৃদয বসহু সুরভূপ্ ॥
সিযাবর রামচংদ্রকী জয । পবনসুত হনুমানকী জয । বোলো ভাযী সব সংতনকী জয ।

Hanuman Chalisa In Bengali PDF Download

477 KB

You May Also Read Hanuman Chalisa in English & Hindi

Hanuman Chalisa Introduction in Bengali | বাংলায় হনুমান চালিসার ভূমিকা

হনুমান চালিসা হল একটি ভক্তিমূলক স্তোত্র যা ভগবান হনুমানকে উৎসর্গ করা হয়েছে, যা হিন্দু ধর্মের অন্যতম শ্রদ্ধেয় দেবতা। 16 শতকে তুলসীদাস দ্বারা রচিত, হনুমান চালিসা হল একটি জনপ্রিয় প্রার্থনা যা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ভক্তরা উচ্চারণ করেন। এই নিবন্ধে, আমরা হনুমান চালিসার ইতিহাস, তাৎপর্য এবং উপকারিতা এবং কীভাবে এটি পাঠ করতে হয় তা অন্বেষণ করব।

History of Hanuman Chalisa | হনুমান চালিসার ইতিহাস

হনুমান চালিসা 16 শতকে তুলসীদাস দ্বারা রচিত হয়েছিল, যিনি ভারতের ভক্তি আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সাধক, কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। তুলসীদাস ভগবান রামের ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি হিন্দিতে মহাকাব্য রামায়ণের পুনরুক্তি রামচরিতমানস সহ অনেক ভক্তিমূলক রচনা লিখেছিলেন। হনুমান চালিসা তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি তাঁর জীবনের মহান আধ্যাত্মিক জাগরণের সময় রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

“হনুমান চালিসা” নামটি এসেছে হিন্দি শব্দ “চালিসা” থেকে, যার অর্থ “চল্লিশ।” হনুমান চালিসা চল্লিশটি শ্লোক বা চৌপাই নিয়ে গঠিত, প্রতিটিতে চারটি লাইন রয়েছে। স্তোত্রটি আওয়াধি ভাষায় লেখা, যেটি প্রাচীন অযোধ্যা শহরে ভগবান রাম এবং তাঁর ভক্তদের দ্বারা কথ্য ভাষা ছিল।

Significance of Hanuman Chalisa in Bengali| বাংলায় হনুমান চালিসার তাৎপর্য

হনুমান চালিসা একটি শক্তিশালী প্রার্থনা হিসাবে বিবেচিত হয় যা ভগবান হনুমানের আশীর্বাদকে আহ্বান করে, যিনি তার শক্তি, সাহস এবং ভক্তির জন্য পরিচিত। ভগবান হনুমান হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রিয় দেবতা, এবং তিনি তাঁর প্রভু রামের প্রতি তাঁর অটল ভক্তির জন্য সম্মানিত।

হনুমান চালিসা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের দ্বারা পাঠ করা হয়, যারা বিশ্বাস করে যে এটি আশীর্বাদ প্রদান করার এবং তাদের নেতিবাচক শক্তি এবং খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। স্তোত্রটিকে মন্দের উপর ভালোর বিজয় এবং বিশ্বাস ও ভক্তির শক্তির প্রতীক হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।

Benefits of Hanuman Chalisa in Bengali | বাংলায় হনুমান চালিসার উপকারিতা

হনুমান চালিসা পাঠ করলে ভক্তদের জন্য অনেক আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক উপকার হয়। এখানে হনুমান চালিসা পাঠের কিছু উপকারিতা রয়েছে:

বাধা এবং চ্যালেঞ্জ দূর করে: হনুমান চালিসা একজনের জীবনে বাধা এবং চ্যালেঞ্জ দূর করার এবং সাফল্য ও সমৃদ্ধি উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করা হয়। এটি ভয়, উদ্বেগ এবং অন্যান্য নেতিবাচক আবেগকে কাটিয়ে উঠতে এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সাহসকে উন্নীত করতেও সাহায্য করতে পারে।

ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বাড়ায়: হনুমান চালিসা একজনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে গভীর করতে এবং ভগবান হনুমানের সাথে তাদের সংযোগ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এটি একজনকে আরও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে এবং ভক্তি, সমবেদনা এবং কৃতজ্ঞতার মতো গুণাবলী গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার প্রচার করে: হনুমান চালিসা পাঠ করা মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে মনে করা হয়। এটি স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রশান্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এটি মানসিক ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি উন্নীত করতেও সাহায্য করতে পারে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে: হনুমান চালিসা শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ সহ বিভিন্ন অসুস্থতা নিরাময়ে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তির প্রচারে সহায়তা করতে পারে। এটি হজম, ঘুম এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপ উন্নত করতেও সাহায্য করতে পারে।

ইচ্ছা পূরণ: ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে হনুমান চালিসা পাঠ করা তাদের বাসনা এবং ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে পারে। এটিকে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করার এবং ভগবান হনুমানের কাছ থেকে আশীর্বাদ আনার ক্ষমতা বলে বলা হয়।

How to recite Hanuman Chalisa? | হনুমান চালিসা কিভাবে পাঠ করবেন?

হনুমান চালিসা পাঠ করা একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী অনুশীলন যা তাদের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্বিশেষে যে কেউ করতে পারে। হনুমান চালিসা পাঠ করার ধাপগুলি এখানে রয়েছে:

একটি শান্ত এবং পরিষ্কার জায়গা চয়ন করুন: হনুমান চালিসা পাঠ করার জন্য একটি শান্ত এবং পরিষ্কার জায়গা খুঁজুন। আপনি একটি মন্দির, আপনার বাড়ি বা অন্য কোন জায়গা বেছে নিতে পারেন যেখানে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

উদ্দেশ্য স্থির করুন: আপনি হনুমান চালিসা পাঠ শুরু করার আগে, আপনার অভিপ্রায় সেট করুন এবং আপনার মনকে ভগবান হনুমানে কেন্দ্রীভূত করুন। আপনার মনে তাকে কল্পনা করুন এবং তার শক্তি এবং উপস্থিতির সাথে সংযোগ করুন।

পাঠ শুরু করুন: ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে হনুমান চালিসা পাঠ শুরু করুন। আপনি এটি হিন্দি, ইংরেজি বা অন্য যেকোনো ভাষায় আবৃত্তি করতে পারেন যা আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আপনি যদি গানের সাথে পরিচিত না হন তবে আপনি এটি একটি বই থেকে পড়তে পারেন বা ইন্টারনেট থেকে মুদ্রণ করতে পারেন।

108 বার পুনরাবৃত্তি করুন: সর্বাধিক উপকারের জন্য 108 বার হনুমান চালিসা পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ট্র্যাক রাখতে একটি মালা বা প্রার্থনা জপমালা ব্যবহার করতে পারেন।

একটি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করুন: আপনি হনুমান চালিসা পাঠ শেষ করার পরে, একটি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করুন এবং ভগবান হনুমানের আশীর্বাদ এবং নির্দেশনার জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

হনুমান চালিসা পাঠের পাশাপাশি, আপনি এটি https://allchalisa.com বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও শুনতে পারেন। এছাড়াও এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সঙ্গীত শৈলী এবং উপস্থাপনা সহ হনুমান চালিসার অনেক সংস্করণ পাওয়া যায়।

উপসংহার

হনুমান চালিসা একটি শক্তিশালী ভক্তিমূলক স্তোত্র যা ভগবান হনুমানের আশীর্বাদকে আহ্বান করে এবং আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার প্রচার করে। ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে হনুমান চালিসা পাঠ করা বাধাগুলি দূর করতে, সাফল্য এবং সমৃদ্ধি প্রচার করতে, ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। এটি একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী অভ্যাস যা তাদের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্বিশেষে যে কেউ করতে পারে। হনুমান চালিসা পাঠ করে, আমরা ভগবান হনুমানের সাথে আমাদের সংযোগ আরও গভীর করতে পারি এবং আমাদের জীবনে তাঁর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ অনুভব করতে পারি।

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada along with PDF Download and Video Song on Youtube! Here is the right place. You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Kannada .

Hanuman Chalisa Video Song in Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ-(ಅ)ನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ ।
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ॥

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥ 1 ॥

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ ।
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥ 2 ॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥3 ॥

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥ 4 ॥

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ ।
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥ 5॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥ 6 ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥ 8॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ।
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥ 9 ॥

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥ 10 ॥

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥ 11 ॥

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥ 12 ॥

ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥ 13 ॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥ 14 ॥

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ ।
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥ 15 ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ ।
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥ 16 ॥

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥ 17 ॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ ।
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥ 19 ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥ 20 ॥

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥ 21 ॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥ 22 ॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ ।
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥ 23 ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥ 24 ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥ 25 ॥

ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥ 26 ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ।
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥ 27 ॥

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ ।
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥ 28 ॥

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥ 29 ॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥ 30 ॥

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥ 31 ॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥ 32 ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ ।
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥ 33 ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ ।
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥ 34 ॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ ।
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥ 35 ॥

ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥ 36 ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ ।
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥ 37 ॥

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ ।
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥ 38 ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ।
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥ 39 ॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥ 40 ॥

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ॥
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ । ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ । ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ ।

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮ ಭಯ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು: ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

Read Also

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download

Hanuman Chalisa Video Song in Gujarati

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati along with PDF Download and Video song on Youtube! Here is the right place! You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Gujarati.

Hanuman Chalisa in Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati

હનુમાન્ ચાલીસા

દોહા
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ ।
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ॥
બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ॥

ધ્યાનમ્
ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ્ ।
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે-(અ)નિલાત્મજમ્ ॥
યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ્ ।
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ્ ॥

ચૌપાઈ
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર ।
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ॥ 1 ॥

રામદૂત અતુલિત બલધામા ।
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ॥ 2 ॥

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥3 ॥

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા ।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ॥ 4 ॥

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ ।
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ ॥ 5॥

શંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન ॥ 6 ॥

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિવે કો આતુર ॥ 7 ॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા ।
રામલખન સીતા મન બસિયા ॥ 8॥

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા ।
વિકટ રૂપધરિ લંક જલાવા ॥ 9 ॥

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥ 10 ॥

લાય સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે ॥ 11 ॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી ।
તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાયી ॥ 12 ॥

સહસ્ર વદન તુમ્હરો યશગાવૈ ।
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ॥ 13 ॥

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા ।
નારદ શારદ સહિત અહીશા ॥ 14 ॥

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે ।
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ॥ 15 ॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ॥ 16 ॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥ 17 ॥

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ ।
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ॥ 18 ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી ।
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી ॥ 19 ॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥ 20 ॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥ 21 ॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા ।
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના ॥ 22 ॥

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ ।
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ ॥ 23 ॥

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ ।
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥ 24 ॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા ।
જપત નિરંતર હનુમત વીરા ॥ 25 ॥

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ ।
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥ 26 ॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥ 27 ॥

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ ।
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥ 28 ॥

ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥ 29 ॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥ 30 ॥

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા ।
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા ॥ 31 ॥

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥ 32 ॥

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ ।
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ ॥ 33 ॥

અંત કાલ રઘુપતિ પુરજાયી ।
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી ॥ 34 ॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી ।
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી ॥ 35 ॥

સંકટ ક(હ)ટૈ મિટૈ સબ પીરા ।
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા ॥ 36 ॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી ।
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાયી ॥ 37 ॥

જો શત વાર પાઠ કર કોયી ।
છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોયી ॥ 38 ॥

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ॥ 39 ॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥ 40 ॥

દોહા
પવન તનય સંકટ હરણ – મંગળ મૂરતિ રૂપ્ ।
રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ્ ॥
સિયાવર રામચંદ્રકી જય । પવનસુત હનુમાનકી જય । બોલો ભાયી સબ સંતનકી જય ।

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Gujarati

હનુમાન ચાલીસાના અનેક ઉપયોગો અને ફાયદાઓ છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

ભક્તિ અને ઉપાસના: હનુમાન ચાલીસા એ ભગવાન હનુમાનની ભક્તિ અને ઉપાસના માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે. તેના આશીર્વાદ, રક્ષણ અને માર્ગદર્શન મેળવવા માટે ભક્તો દ્વારા તેનું પઠન કરવામાં આવે છે.

અવરોધો દૂર કરવા: એવું માનવામાં આવે છે કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાથે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી જીવનમાં અવરોધો, પડકારો અને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. ભગવાન હનુમાન તેમની શક્તિ અને હિંમત માટે જાણીતા છે, અને તેમના આશીર્વાદ આપણને આપણા ડર અને મર્યાદાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ: હનુમાન ચાલીસા પણ એક આધ્યાત્મિક પાઠ છે જે આપણને પરમાત્મા સાથેની આપણી સમજણ અને જોડાણને વધુ ગાઢ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. તે આપણને ભક્તિ, નમ્રતા અને શરણાગતિના ગુણો વિશે શીખવે છે, જે આધ્યાત્મિક વિકાસ અને બોધ માટે જરૂરી છે.

હીલિંગ અને રક્ષણ: હનુમાન ચાલીસામાં પણ હીલિંગ અને રક્ષણાત્મક ગુણધર્મો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તે મન અને શરીરને શુદ્ધ કરવા અને ભક્તને નકારાત્મક શક્તિઓ અને પ્રભાવોથી બચાવવા માટે કહેવામાં આવે છે.

સાંસ્કૃતિક વારસો: હનુમાન ચાલીસા એ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને વિદ્વાનો અને લેખકો દ્વારા તેનો વ્યાપકપણે અનુવાદ અને અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. તે ભક્તિ, પ્રેરણા અને એકતાનું પ્રતીક છે અને ભારતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓને આકાર આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.

માનસિક શાંતિઃ હનુમાન ચાલીસા ભક્તને માનસિક શાંતિ અને શાંતિ પ્રદાન કરતી હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. ભક્તિ અને ધ્યાન સાથે તેનો પાઠ કરવાથી મન શાંત થઈ શકે છે અને આંતરિક શાંતિ લાવી શકાય છે, તણાવ અને ચિંતા ઓછી થઈ શકે છે.

યાદશક્તિ અને બુદ્ધિમાં વધારોઃ એવું કહેવાય છે કે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી યાદશક્તિ અને બુદ્ધિમાં વધારો થાય છે. ભગવાન હનુમાનને શાણપણ અને જ્ઞાનનું મૂર્ત સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, અને તેમના આશીર્વાદ આપણી માનસિક ક્ષમતાઓને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.

સારા સ્વાસ્થ્ય માટે: હનુમાન ચાલીસામાં પણ ઉપચારાત્મક ફાયદા હોવાનું માનવામાં આવે છે અને સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે તેનો પાઠ કરી શકાય છે. એવું કહેવાય છે કે તે રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં સુધારો કરે છે અને શારીરિક અને માનસિક ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપે છે.

આધ્યાત્મિક રક્ષણ: હનુમાન ચાલીસાનો ઉપયોગ ઘણીવાર આધ્યાત્મિક સંરક્ષણ મંત્ર તરીકે થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભક્તિ સાથે તેનો પાઠ કરવાથી આપણને નકારાત્મક શક્તિઓ, દુષ્ટ આત્માઓ અને માનસિક હુમલાઓથી બચાવી શકાય છે.

આત્મવિશ્વાસ કેળવવો: ભગવાન હનુમાન તેમની અતૂટ વફાદારી, હિંમત અને નિશ્ચય માટે જાણીતા છે. હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી ભક્તમાં આ ગુણો વિકસાવવામાં અને આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માન વધારવામાં મદદ મળી શકે છે.

એકંદરે, હનુમાન ચાલીસા એક શક્તિશાળી અને બહુમુખી ભક્તિ સ્તોત્ર છે જેના ઘણા ઉપયોગો અને ફાયદા છે. આધ્યાત્મિક વિકાસ, માનસિક અને શારીરિક સુખાકારી અને સાંસ્કૃતિક વારસો માટે તે એક મૂલ્યવાન સાધન છે.

Latest Trending Hanuman Chalisa in other languges

Hanuman Chalisa PDF Download | Hanuman Chalisa Lyrics | हनुमान चालीसा

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics along with PDF Download and video song on Youtube! Click to go furher! Shri Hanuman Chalisa devotional hymn written in honour of Lord Hanuman, a major character in the Hindu epic Ramayana. The term “chalisa” means “forty,” referring to the hymn’s forty lyrics. The Hanuman Chalisa is thought to have been written in the 16th century by the poet-saint Tulsidas and is regarded as one of Hinduism’s most powerful hymns.

Shree Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa Video Song with Lyrics

Hanuman Chalisa Video Song with Lyrics

Hanuman Chalisa Download

https://songlyrics.shonali18.com/hanuman-chalisa-lyrics/17ZHT4WbSfw

Hanuman Chalisa In Hindi

श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि
बरनऊं रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार
बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुं लोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा
अंजनि पुत्र पवनसुत नामा

महाबीर बिक्रम बजरंगी
कुमति निवार सुमति के संगी
कंचन बरन बिराज सुबेसा
कानन कुंडल कुंचित केसा
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै
कांधे मूंज जनेऊ साजै
संकर सुवन केसरीनंदन
तेज प्रताप महा जग बन्दन

विद्यावान गुनी अति चातुर
राम काज करिबे को आतुर
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा
बिकट रूप धरि लंक जरावा
भीम रूप धरि असुर संहारे
रामचंद्र के काज संवारे

लाय सजीवन लखन जियाये
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई
सहस बदन तुम्हरो जस गावैं
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहीसा

जम कुबेर दिगपाल जहां ते
कबि कोबिद कहि सके कहां ते
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा
राम मिलाय राज पद दीन्हा
तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना
लंकेस्वर भए सब जग जाना
जुग सहस्र जोजन पर भानू
लील्यो ताहि मधुर फल जानू

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं
दुर्गम काज जगत के जेते
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते
राम दुआरे तुम रखवारे
होत न आज्ञा बिनु पैसारे
सब सुख लहै तुम्हारी सरना
तुम रक्षक काहू को डर ना

आपन तेज सम्हारो आपै
तीनों लोक हांक तें कांपै
भूत पिसाच निकट नहिं आवै
महाबीर जब नाम सुनावै
नासै रोग हरै सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा
संकट तें हनुमान छुड़ावै
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै

सब पर राम तपस्वी राजा
तिन के काज सकल तुम साजा
और मनोरथ जो कोई लावै
सोइ अमित जीवन फल पावै
चारों जुग परताप तुम्हारा
है परसिद्ध जगत उजियारा
साधु संत के तुम रखवारे
असुर निकंदन राम दुलारे

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
अस बर दीन जानकी माता
राम रसायन तुम्हरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हरे भजन राम को पावै
जनम-जनम के दुख बिसरावै
अन्तकाल रघुबर पुर जाई
जहां जन्म हरि भक्त कहाई

और देवता चित्त न धरई
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई
संकट कटै मिटै सब पीरा
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा
जै जै जै हनुमान गोसाईं
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं
जो सत बार पाठ कर कोई
छूटहि बंदि महा सुख होई

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा
होय सिद्धि साखी गौरीसा
तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा

पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप

राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप

Hanuman Chalisa In English

॥ Doha ॥

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥ 

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar । 
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

॥ Chaupayee ॥Jai Hanuman gyan gun sagar । 
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama । 
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi । 
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa । 
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje । 
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan । 
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur । 
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya । 
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava । 
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare । 
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye । 
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee । 
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave । 
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥

Sankadik brahmadi munisa । 
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh । 
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha । 
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana । 
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu । 
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi । 
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete । 
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare । 
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna । 
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

Aapan tej samharo aape । 
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave । 
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera । 
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave । 
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja । 
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

Aur manorath jo koi lave । 
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara । 
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware । 
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata । 
Asabar deen Janki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa । 
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave । 
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee । 
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee । 
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera । 
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee । 
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi । 
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa । 
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera । 
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

॥ Doha ॥Pavan tanay sankat harana mangal murti roop । 
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

॥ Jai-Ghosh ॥Bol Bajarangabali ki jai । 
Pavan putra Hanuman ki jai ॥ 
॥ Jai Shri Ram ॥

Latest Trending God Chalisa

Hanuman Chalisa PDF Download

About Hanuman Chalisa Lyrics

The Hanuman Chalisa is a devotional hymn performed by millions of Hindus worldwide. It is supposed to have tremendous spiritual power and to bestow blessings, good luck, and protection on people who say it with devotion and trust. The hymn is also seen to be a potent weapon for removing obstacles, grant wishes, and fulfil wishes.

The Hanuman Chalisa is made up of forty verses, each of which is a praise song to Lord Hanuman. The hymn is composed in the Awadhi dialect of Hindi, and it is stated that Tulsidas wrote it in one night while being guided by Lord Hanuman himself. The Hanuman Chalisa lines are thought to be a blend of poetry, devotion, and spiritual understanding.

The Hanuman Chalisa begins with a petition to Lord Hanuman, in which he is asked for blessings and protection. The song then goes on to describe Lord Hanuman’s various achievements and exploits, such as his devotion to Lord Rama, his part in the Ramayana, and his numerous heroic feats. The hymn also celebrates Lord Hanuman’s courage, knowledge, and power, as well as his physical and spiritual traits.

The Hanuman Chalisa is chanted by Hindus of all ages, and it is especially useful for children, as it is thought to shield them from evil influences and bring them good luck. Adults think that reciting the song will help them overcome obstacles, achieve their goals, and gain spiritual enlightenment.

The Hanuman Chalisa is often chanted at religious events and festivals such as Hanuman Jayanti, Lord Hanuman’s birthday, and the month of Margashirsha. It is also thought that reciting the Hanuman Chalisa on Tuesdays and Saturdays, considered auspicious for Lord Hanuman, will give additional rewards.

Finally, the Hanuman Chalisa is a powerful religious hymn that Hindus all around the world have revered for generations. It is a devotional chant that praises Lord Hanuman and asks for his blessings and protection. Those who recite the Hanuman Chalisa with devotion and faith are said to receive blessings, good luck, and protection. It is also seen as a potent instrument for overcoming obstacles, granting wishes, and satisfying aspirations.

हनुमान चालीसा के फायदे हिंदी में

हनुमान चालीसा के कई उपयोग और लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:

 • भक्ति और पूजा: हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की भक्ति और पूजा के लिए एक शक्तिशाली साधन है। भक्तों द्वारा उनका आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन पाने के लिए इसका पाठ किया जाता है।
 • बाधाओं पर काबू पाना: ऐसा माना जाता है कि आस्था और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में आने वाली बाधाओं, चुनौतियों और कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सकती है। भगवान हनुमान को उनकी ताकत और साहस के लिए जाना जाता है, और उनका आशीर्वाद हमें अपने डर और सीमाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।
 • आध्यात्मिक विकास: हनुमान चालीसा भी एक आध्यात्मिक पाठ है जो हमें परमात्मा के साथ हमारी समझ और संबंध को गहरा करने में मदद कर सकता है। यह हमें भक्ति, विनम्रता और समर्पण के गुणों के बारे में सिखाता है, जो आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक हैं।
 • उपचार और सुरक्षा: माना जाता है कि हनुमान चालीसा में उपचार और सुरक्षात्मक गुण भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मन और शरीर को शुद्ध करता है, और भक्त को नकारात्मक ऊर्जाओं और प्रभावों से बचाता है।
 • सांस्कृतिक विरासत: हनुमान चालीसा भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विद्वानों और लेखकों द्वारा इसका व्यापक रूप से अनुवाद और व्याख्या की गई है। यह भक्ति, प्रेरणा और एकता का प्रतीक है और इसने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 • मानसिक शांति: हनुमान चालीसा को भक्त को मानसिक शांति और शांति प्रदान करने के लिए भी माना जाता है। भक्ति और ध्यान के साथ इसका पाठ करने से मन शांत होता है और आंतरिक शांति मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है।
 • स्मृति और बुद्धि में वृद्धि: कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्मृति और बुद्धि में वृद्धि होती है। भगवान हनुमान को ज्ञान और ज्ञान का अवतार माना जाता है, और उनका आशीर्वाद हमारे मानसिक संकायों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
 • अच्छे स्वास्थ्य के लिए: माना जाता है कि हनुमान चालीसा के चिकित्सीय लाभ भी हैं और अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए इसका पाठ किया जा सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार और शारीरिक और मानसिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है।
 • आध्यात्मिक सुरक्षा: हनुमान चालीसा को अक्सर आध्यात्मिक सुरक्षा मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ इसका पाठ करने से हमें नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी आत्माओं और मानसिक हमलों से बचाया जा सकता है।
 • आत्मविश्वास का निर्माण: भगवान हनुमान अपनी अटूट निष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त में इन गुणों का निर्माण करने और आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर, हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली और बहुमुखी भक्ति स्तोत्र है जिसके कई उपयोग और लाभ हैं। यह आध्यात्मिक विकास, मानसिक और शारीरिक कल्याण और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक मूल्यवान उपकरण है।

Benefits of Hanuman Chalisa in English

The Hanuman Chalisa has several uses and benefits, including:

 1. Devotion and worship: The Hanuman Chalisa is a powerful tool for devotion and worship of Lord Hanuman. It is recited by devotees to seek his blessings, protection, and guidance.
 2. Overcoming obstacles: It is believed that reciting the Hanuman Chalisa with faith and devotion can help overcome obstacles, challenges, and difficulties in life. Lord Hanuman is known for his strength and courage, and his blessings can help us overcome our fears and limitations.
 3. Spiritual growth: The Hanuman Chalisa is also a spiritual text that can help us deepen our understanding and connection with the divine. It teaches us about the qualities of devotion, humility, and surrender, which are essential for spiritual growth and enlightenment.
 4. Healing and protection: The Hanuman Chalisa is also believed to have healing and protective properties. It is said to purify the mind and body, and to protect the devotee from negative energies and influences.
 5. Cultural heritage: The Hanuman Chalisa is an important part of the cultural heritage of India and has been widely translated and interpreted by scholars and writers. It is a symbol of devotion, inspiration, and unity, and has played an important role in shaping the religious and cultural traditions of India.
 6. Mental peace: The Hanuman Chalisa is also believed to provide mental peace and tranquility to the devotee. Reciting it with devotion and focus can calm the mind and bring inner peace, reducing stress and anxiety.
 7. Enhancing memory and intelligence: It is said that reciting the Hanuman Chalisa can enhance memory and intelligence. Lord Hanuman is considered to be the embodiment of wisdom and knowledge, and his blessings can help improve our mental faculties.
 8. For good health: The Hanuman Chalisa is also believed to have therapeutic benefits and can be recited for good health and well-being. It is said to improve the immune system and promote physical and mental healing.
 9. Spiritual protection: The Hanuman Chalisa is often used as a spiritual protection mantra. It is believed that reciting it with devotion can protect us from negative energies, evil spirits, and psychic attacks.
 10. Building confidence: Lord Hanuman is known for his unwavering loyalty, courage, and determination. Reciting the Hanuman Chalisa can help build these qualities in the devotee and increase self-confidence and self-esteem.

Overall, the Hanuman Chalisa is a powerful and versatile devotional hymn that has many uses and benefits. It is a valuable tool for spiritual growth, mental and physical well-being, and cultural heritage.

Hanuman Chalisa Meaning in Hindi

हनुमान चालीसा चालीस छंदों से बना एक भक्तिपूर्ण भजन है, जिनमें से प्रत्येक भगवान हनुमान की स्तुति का एक भजन है। हनुमान चालीसा के बोल हिंदी की अवधी बोली में लिखे गए हैं, और भगवान हनुमान के विभिन्न कार्यों और कारनामों का वर्णन करते हैं। नीचे हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक के अर्थ का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1-4: पहले चार छंद भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद और सुरक्षा मांगते हैं।

5-8: अगले चार श्लोकों में भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति और रामायण में उनकी भूमिका का वर्णन है।

9-12: अगले चार छंद भगवान हनुमान की शारीरिक और आध्यात्मिक विशेषताओं, जैसे उनके साहस, ज्ञान और शक्ति की प्रशंसा करते हैं।

13-16: अगले चार श्लोकों में भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन है, जैसे कि सीता को बचाने के लिए लंका की उनकी यात्रा और कई राक्षसों का वध।

17-20: अगले चार श्लोकों में भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति और उनके दूत और सेवक के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन है।

21-24: अगले चार श्लोक भगवान हनुमान की ताकत, ज्ञान और भगवान राम की भक्ति की प्रशंसा करते हैं।

25-28: अगले चार श्लोकों में रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है।

29-32: अगले चार छंद भगवान हनुमान की शारीरिक और आध्यात्मिक विशेषताओं, जैसे उनके साहस, ज्ञान और शक्ति की प्रशंसा करते हैं।

33-36: अगले चार श्लोकों में भगवान हनुमान की एक रक्षक और बाधाओं को दूर करने वाली भूमिका का वर्णन है।

37-40: अंतिम चार छंद भगवान हनुमान से प्रार्थना है, उनका आशीर्वाद और सुरक्षा मांगते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ने वाले के लिए।

हनुमान चालीसा में, भगवान हनुमान की प्रशंसा भगवान राम के एक शक्तिशाली और समर्पित सेवक के साथ-साथ एक रक्षक, बाधाओं को दूर करने वाले और मनोकामनाओं को पूरा करने वाले के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से आशीर्वाद, सौभाग्य और सुरक्षा मिलेगी, साथ ही लक्ष्यों को प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Hanuman Chalisa Meaning in English

The Hanuman Chalisa is a devotional hymn composed of forty verses, each of which is a hymn of praise to Lord Hanuman. The lyrics of the Hanuman Chalisa are written in the Awadhi dialect of Hindi, and describe the various deeds and exploits of Lord Hanuman. Below is a brief explanation of the meaning of each verse of the Hanuman Chalisa:

1-4: The first four verses are a prayer to Lord Hanuman, asking for his blessings and protection.

5-8: The next four verses describe Lord Hanuman’s devotion to Lord Rama and his role in the Ramayana.

9-12: The next four verses praise Lord Hanuman’s physical and spiritual attributes, such as his courage, wisdom, and power.

13-16: The next four verses describe Lord Hanuman’s heroic feats, such as his journey to Lanka to rescue Sita, and his killing of many demons.

17-20: The next four verses describe Lord Hanuman’s devotion to Lord Rama and his role as his messenger and servant.

21-24: The next four verses praise Lord Hanuman’s strength, wisdom, and devotion to Lord Rama.

25-28: The next four verses describe Lord Hanuman’s role in the Ramayana and his devotion to Lord Rama.

29-32: The next four verses praise Lord Hanuman’s physical and spiritual attributes, such as his courage, wisdom, and power.

33-36: The next four verses describe Lord Hanuman’s role as a protector and remover of obstacles.

37-40: The last four verses are a prayer to Lord Hanuman, asking for his blessings and protection, and for the reciter to attain spiritual enlightenment.

In the Hanuman Chalisa, Lord Hanuman is praised as a powerful and devoted servant of Lord Rama, as well as a protector, remover of obstacles and granter of wishes. It is believed that reciting the Hanuman Chalisa with devotion will bring blessings, good luck, and protection, as well as help in achieving one’s goals and attaining spiritual enlightenment.

Read Hanuman Chalisa in other lanugages