Hanuman Chalisa in Malayalam PDF Download

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics PDF download in Malayalam! Here is the right place. You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Malayalam .

Hanuman Chalisa Video Song in Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam

ഹനുമാന് ചാലീസാ

ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് ।
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ॥
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് ।
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ॥

ചൌപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര ।
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ॥ 1 ॥

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ ।
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ॥ 2 ॥

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ ।
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ॥3 ॥

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ ।
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ॥ 4 ॥

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ ।
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ॥ 5॥

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന ।
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ॥ 6 ॥

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര ।
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ॥ 7 ॥

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ ।
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ॥ 8॥

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ ।
വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ॥ 9 ॥

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ ।
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ॥ 10 ॥

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ ।
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ॥ 11 ॥

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ ।
തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ॥ 12 ॥

സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ ।
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ॥ 13 ॥

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ ।
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ॥ 14 ॥

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ ।
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ॥ 15 ॥

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ ।
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ॥ 16 ॥

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ ।
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ॥ 17 ॥

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ ।
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ॥ 18 ॥

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ ।
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ॥ 19 ॥

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ ।
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ॥ 20 ॥

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ ।
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ॥ 21 ॥

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ ।
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ॥ 22 ॥

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ ।
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ॥ 23 ॥

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ ।
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ॥ 24 ॥

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ ।
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ॥ 25 ॥

സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ ।
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ॥ 26 ॥

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ ।
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ॥ 27 ॥

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ ।
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ॥ 28 ॥

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ ।
ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ॥ 29 ॥

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ ।
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ॥ 30 ॥

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ ।
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ॥ 31 ॥

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ ।
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ॥ 32 ॥

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ ।
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ॥ 33 ॥

അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ ।
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ॥ 34 ॥

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ ।
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ॥ 35 ॥

സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ ।
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ॥ 36 ॥

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ ।
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ॥ 37 ॥

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ ।
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ॥ 38 ॥

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ ।
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ॥ 39 ॥

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ ।
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ॥ 40 ॥

ദോഹാ
പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗല മൂരതി രൂപ് ।
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ॥
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ । പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ । ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ ।

Hanuman Chalisa in Malayalam PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Malayalam

ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, ഇവയുൾപ്പെടെ:

ഭക്തിയും ആരാധനയും: ഹനുമാൻ ചാലിസ ഹനുമാന്റെ ഭക്തിക്കും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനും വേണ്ടി ഭക്തർ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ: വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ തന്റെ ശക്തിക്കും ധൈര്യത്തിനും പേരുകേട്ടവനാണ്, അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെയും പരിമിതികളെയും മറികടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും.

ആത്മീയ വളർച്ച: ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയും ബന്ധവും കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭക്തി, വിനയം, സമർപ്പണം എന്നീ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

രോഗശാന്തിയും സംരക്ഷണവും: ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് രോഗശാന്തിയും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭക്തനെ നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പറയപ്പെടുന്നു.

സാംസ്കാരിക പൈതൃകം: ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ, പണ്ഡിതന്മാരും എഴുത്തുകാരും വ്യാപകമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭക്തി, പ്രചോദനം, ഐക്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാനസിക സമാധാനം: ഹനുമാൻ ചാലിസ ഭക്തർക്ക് മാനസിക സമാധാനവും സമാധാനവും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ആന്തരിക സമാധാനം നൽകുകയും സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ആൾരൂപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്: ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് ചികിത്സാ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യാമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആത്മീയ സംരക്ഷണം: ഹനുമാൻ ചാലിസ പലപ്പോഴും ആത്മീയ സംരക്ഷണ മന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെ ഇത് ചൊല്ലുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജികളിൽ നിന്നും ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും മാനസിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തൽ: അചഞ്ചലമായ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തനിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

മൊത്തത്തിൽ, ഹനുമാൻ ചാലിസ ശക്തവും ബഹുമുഖവുമായ ഒരു ഭക്തിഗാനമാണ്, അതിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും ഉണ്ട്. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തിനും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും ഇത് വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്.

Latest Trending Hanuman Chalisa Lyrics

Hanuman Chalisa in Odia PDF Download

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics PDF in Odia! Here is the right place! You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Odia .

Hanuman Chalisa Video Song in Odia

Hanuman Chalisa in Odia

Hanuman Chalisa Lyrics in Odia

ହନୁମାନ୍ ଚାଲୀସା

ଦୋହା
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ।
ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି ॥
ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର ।
ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର ॥

ଧ୍ୟାନମ୍
ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ୍ ।
ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ-(ଅ)ନିଲାତ୍ମଜମ୍ ॥
ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତନଂ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଂଜଲିମ୍ ।
ଭାଷ୍ପଵାରି ପରିପୂର୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତିଂ ନମତ ରାକ୍ଷସାଂତକମ୍ ॥

ଚୌପାଈ
ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ।
ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ଲୋକ ଉଜାଗର ॥ 1 ॥

ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା ।
ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପଵନସୁତ ନାମା ॥ 2 ॥

ମହାଵୀର ଵିକ୍ରମ ବଜରଂଗୀ ।
କୁମତି ନିଵାର ସୁମତି କେ ସଂଗୀ ॥3 ॥

କଂଚନ ଵରଣ ଵିରାଜ ସୁଵେଶା ।
କାନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ କେଶା ॥ 4 ॥

ହାଥଵଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ଵିରାଜୈ ।
କାଂଥେ ମୂଂଜ ଜନେଵୂ ସାଜୈ ॥ 5॥

ଶଂକର ସୁଵନ କେସରୀ ନଂଦନ ।
ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗ ଵଂଦନ ॥ 6 ॥

ଵିଦ୍ୟାଵାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର ।
ରାମ କାଜ କରିଵେ କୋ ଆତୁର ॥ 7 ॥

ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିଵେ କୋ ରସିୟା ।
ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା ॥ 8॥

ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସିୟହି ଦିଖାଵା ।
ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜଲାଵା ॥ 9 ॥

ଭୀମ ରୂପଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ ।
ରାମଚଂଦ୍ର କେ କାଜ ସଂଵାରେ ॥ 10 ॥

ଲାୟ ସଂଜୀଵନ ଲଖନ ଜିୟାୟେ ।
ଶ୍ରୀ ରଘୁଵୀର ହରଷି ଉରଲାୟେ ॥ 11 ॥

ରଘୁପତି କୀନ୍ହୀ ବହୁତ ବଡାୟୀ ।
ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତ ସମ ଭାୟୀ ॥ 12 ॥

ସହସ୍ର ଵଦନ ତୁମ୍ହରୋ ୟଶଗାଵୈ ।
ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଂଠ ଲଗାଵୈ ॥ 13 ॥

ସନକାଦିକ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନୀଶା ।
ନାରଦ ଶାରଦ ସହିତ ଅହୀଶା ॥ 14 ॥

ୟମ କୁବେର ଦିଗପାଲ ଜହାଂ ତେ ।
କଵି କୋଵିଦ କହି ସକେ କହାଂ ତେ ॥ 15 ॥

ତୁମ ଉପକାର ସୁଗ୍ରୀଵହି କୀନ୍ହା ।
ରାମ ମିଲାୟ ରାଜପଦ ଦୀନ୍ହା ॥ 16 ॥

ତୁମ୍ହରୋ ମଂତ୍ର ଵିଭୀଷଣ ମାନା ।
ଲଂକେଶ୍ଵର ଭୟେ ସବ ଜଗ ଜାନା ॥ 17 ॥

ୟୁଗ ସହସ୍ର ୟୋଜନ ପର ଭାନୂ ।
ଲୀଲ୍ୟୋ ତାହି ମଧୁର ଫଲ ଜାନୂ ॥ 18 ॥

ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖ ମାହୀ ।
ଜଲଧି ଲାଂଘି ଗୟେ ଅଚରଜ ନାହୀ ॥ 19 ॥

ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଜେତେ ।
ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହରେ ତେତେ ॥ 20 ॥

ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖଵାରେ ।
ହୋତ ନ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ପୈସାରେ ॥ 21 ॥

ସବ ସୁଖ ଲହୈ ତୁମ୍ହାରୀ ଶରଣା ।
ତୁମ ରକ୍ଷକ କାହୂ କୋ ଡର ନା ॥ 22 ॥

ଆପନ ତେଜ ସମ୍ହାରୋ ଆପୈ ।
ତୀନୋଂ ଲୋକ ହାଂକ ତେ କାଂପୈ ॥ 23 ॥

ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନହି ଆଵୈ ।
ମହଵୀର ଜବ ନାମ ସୁନାଵୈ ॥ 24 ॥

ନାସୈ ରୋଗ ହରୈ ସବ ପୀରା ।
ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ଵୀରା ॥ 25 ॥

ସଂକଟ ସେ ହନୁମାନ ଛୁଡାଵୈ ।
ମନ କ୍ରମ ଵଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୋ ଲାଵୈ ॥ 26 ॥

ସବ ପର ରାମ ତପସ୍ଵୀ ରାଜା ।
ତିନକେ କାଜ ସକଲ ତୁମ ସାଜା ॥ 27 ॥

ଔର ମନୋରଧ ଜୋ କୋୟି ଲାଵୈ ।
ତାସୁ ଅମିତ ଜୀଵନ ଫଲ ପାଵୈ ॥ 28 ॥

ଚାରୋ ୟୁଗ ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ହାରା ।
ହୈ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଉଜିୟାରା ॥ 29 ॥

ସାଧୁ ସଂତ କେ ତୁମ ରଖଵାରେ ।
ଅସୁର ନିକଂଦନ ରାମ ଦୁଲାରେ ॥ 30 ॥

ଅଷ୍ଠସିଦ୍ଧି ନଵ ନିଧି କେ ଦାତା ।
ଅସ ଵର ଦୀନ୍ହ ଜାନକୀ ମାତା ॥ 31 ॥

ରାମ ରସାୟନ ତୁମ୍ହାରେ ପାସା ।
ସଦା ରହୋ ରଘୁପତି କେ ଦାସା ॥ 32 ॥

ତୁମ୍ହରେ ଭଜନ ରାମକୋ ପାଵୈ ।
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କେ ଦୁଖ ବିସରାଵୈ ॥ 33 ॥

ଅଂତ କାଲ ରଘୁପତି ପୁରଜାୟୀ ।
ଜହାଂ ଜନ୍ମ ହରିଭକ୍ତ କହାୟୀ ॥ 34 ॥

ଔର ଦେଵତା ଚିତ୍ତ ନ ଧରୟୀ ।
ହନୁମତ ସେୟି ସର୍ଵ ସୁଖ କରୟୀ ॥ 35 ॥

ସଂକଟ କ(ହ)ଟୈ ମିଟୈ ସବ ପୀରା ।
ଜୋ ସୁମିରୈ ହନୁମତ ବଲ ଵୀରା ॥ 36 ॥

ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାୟୀ ।
କୃପା କରହୁ ଗୁରୁଦେଵ କୀ ନାୟୀ ॥ 37 ॥

ଜୋ ଶତ ଵାର ପାଠ କର କୋୟୀ ।
ଛୂଟହି ବଂଦି ମହା ସୁଖ ହୋୟୀ ॥ 38 ॥

ଜୋ ୟହ ପଡୈ ହନୁମାନ ଚାଲୀସା ।
ହୋୟ ସିଦ୍ଧି ସାଖୀ ଗୌରୀଶା ॥ 39 ॥

ତୁଲସୀଦାସ ସଦା ହରି ଚେରା ।
କୀଜୈ ନାଥ ହୃଦୟ ମହ ଡେରା ॥ 40 ॥

ଦୋହା
ପଵନ ତନୟ ସଂକଟ ହରଣ – ମଂଗଳ ମୂରତି ରୂପ୍ ।
ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସହିତ – ହୃଦୟ ବସହୁ ସୁରଭୂପ୍ ॥
ସିୟାଵର ରାମଚଂଦ୍ରକୀ ଜୟ । ପଵନସୁତ ହନୁମାନକୀ ଜୟ । ବୋଲୋ ଭାୟୀ ସବ ସଂତନକୀ ଜୟ ।

Hanuman Chalisa in Odia PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Odia

ହନୁମାନ ଚଲିସାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଲାଭ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ଭକ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନା: ହନୁମାନ ଚଲିସା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ | ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ପ ited ନ୍ତି |

ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା: ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହନୁମାନ ଚଲିସାକୁ ବିଶ୍ faith ାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ iting ିବା ଜୀବନରେ ବାଧା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଭୟ ଏବଂ ସୀମିତତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି: ହନୁମାନ ଚଲିସା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ଯାହା ଆମକୁ divine ଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବୁ understanding ାମଣା ଏବଂ ସଂଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଆମକୁ ଭକ୍ତି, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ |

ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା: ହନୁମାନ ଚଲିସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ | ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ |

ସାଂସ୍କୃତିକ heritage ତିହ୍ୟ: ହନୁମାନ ଚଲିସା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ heritage ତିହ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଲେଖକମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି | ଏହା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି |

ମାନସିକ ଶାନ୍ତି: ହନୁମାନ ଚଲିସା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ | ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ iting ିବା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଭିତର ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ, ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି: କୁହାଯାଏ ଯେ ହନୁମାନ ଚଲିସା ପ iting ିବା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବ enhance ାଇପାରେ | ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଉତ୍ତମ ସ୍ For ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ: ହନୁମାନ ଚଲିସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ believed ାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ ited ାଯାଇପାରିବ | ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ |

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା: ହନୁମାନ ଚଲିସା ପ୍ରାୟତ a ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ iting ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମାନସିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ |

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ: ଼ାଇବା: ଭଗବାନ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ସାହସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ହନୁମାନ ଚଲିସା ପ iting ିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ବ increase ାଇବ |

ମୋଟ ଉପରେ, ହନୁମାନ ଚଲିସା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଭକ୍ତି ଭଜନ, ଯାହାର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଲାଭ ଅଛି | ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ heritage ତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ |

Read Also

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download

Hanuman Chalisa Video Song in Gujarati

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati along with PDF Download and Video song on Youtube! Here is the right place! You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Gujarati.

Hanuman Chalisa in Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati

હનુમાન્ ચાલીસા

દોહા
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ ।
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ॥
બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ॥

ધ્યાનમ્
ગોષ્પદીકૃત વારાશિં મશકીકૃત રાક્ષસમ્ ।
રામાયણ મહામાલા રત્નં વંદે-(અ)નિલાત્મજમ્ ॥
યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનં તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ્ ।
ભાષ્પવારિ પરિપૂર્ણ લોચનં મારુતિં નમત રાક્ષસાંતકમ્ ॥

ચૌપાઈ
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર ।
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ॥ 1 ॥

રામદૂત અતુલિત બલધામા ।
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ॥ 2 ॥

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥3 ॥

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા ।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ॥ 4 ॥

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ ।
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ ॥ 5॥

શંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન ॥ 6 ॥

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિવે કો આતુર ॥ 7 ॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા ।
રામલખન સીતા મન બસિયા ॥ 8॥

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા ।
વિકટ રૂપધરિ લંક જલાવા ॥ 9 ॥

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥ 10 ॥

લાય સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે ॥ 11 ॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી ।
તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાયી ॥ 12 ॥

સહસ્ર વદન તુમ્હરો યશગાવૈ ।
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ॥ 13 ॥

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા ।
નારદ શારદ સહિત અહીશા ॥ 14 ॥

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે ।
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ॥ 15 ॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ॥ 16 ॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥ 17 ॥

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ ।
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ॥ 18 ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી ।
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી ॥ 19 ॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥ 20 ॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥ 21 ॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા ।
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના ॥ 22 ॥

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ ।
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ ॥ 23 ॥

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ ।
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥ 24 ॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા ।
જપત નિરંતર હનુમત વીરા ॥ 25 ॥

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ ।
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥ 26 ॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥ 27 ॥

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ ।
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥ 28 ॥

ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥ 29 ॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥ 30 ॥

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા ।
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા ॥ 31 ॥

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥ 32 ॥

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ ।
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ ॥ 33 ॥

અંત કાલ રઘુપતિ પુરજાયી ।
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી ॥ 34 ॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી ।
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી ॥ 35 ॥

સંકટ ક(હ)ટૈ મિટૈ સબ પીરા ।
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા ॥ 36 ॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી ।
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાયી ॥ 37 ॥

જો શત વાર પાઠ કર કોયી ।
છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોયી ॥ 38 ॥

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ॥ 39 ॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥ 40 ॥

દોહા
પવન તનય સંકટ હરણ – મંગળ મૂરતિ રૂપ્ ।
રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ્ ॥
સિયાવર રામચંદ્રકી જય । પવનસુત હનુમાનકી જય । બોલો ભાયી સબ સંતનકી જય ।

Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Gujarati

હનુમાન ચાલીસાના અનેક ઉપયોગો અને ફાયદાઓ છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

ભક્તિ અને ઉપાસના: હનુમાન ચાલીસા એ ભગવાન હનુમાનની ભક્તિ અને ઉપાસના માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે. તેના આશીર્વાદ, રક્ષણ અને માર્ગદર્શન મેળવવા માટે ભક્તો દ્વારા તેનું પઠન કરવામાં આવે છે.

અવરોધો દૂર કરવા: એવું માનવામાં આવે છે કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાથે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી જીવનમાં અવરોધો, પડકારો અને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. ભગવાન હનુમાન તેમની શક્તિ અને હિંમત માટે જાણીતા છે, અને તેમના આશીર્વાદ આપણને આપણા ડર અને મર્યાદાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ: હનુમાન ચાલીસા પણ એક આધ્યાત્મિક પાઠ છે જે આપણને પરમાત્મા સાથેની આપણી સમજણ અને જોડાણને વધુ ગાઢ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. તે આપણને ભક્તિ, નમ્રતા અને શરણાગતિના ગુણો વિશે શીખવે છે, જે આધ્યાત્મિક વિકાસ અને બોધ માટે જરૂરી છે.

હીલિંગ અને રક્ષણ: હનુમાન ચાલીસામાં પણ હીલિંગ અને રક્ષણાત્મક ગુણધર્મો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તે મન અને શરીરને શુદ્ધ કરવા અને ભક્તને નકારાત્મક શક્તિઓ અને પ્રભાવોથી બચાવવા માટે કહેવામાં આવે છે.

સાંસ્કૃતિક વારસો: હનુમાન ચાલીસા એ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને વિદ્વાનો અને લેખકો દ્વારા તેનો વ્યાપકપણે અનુવાદ અને અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. તે ભક્તિ, પ્રેરણા અને એકતાનું પ્રતીક છે અને ભારતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓને આકાર આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.

માનસિક શાંતિઃ હનુમાન ચાલીસા ભક્તને માનસિક શાંતિ અને શાંતિ પ્રદાન કરતી હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. ભક્તિ અને ધ્યાન સાથે તેનો પાઠ કરવાથી મન શાંત થઈ શકે છે અને આંતરિક શાંતિ લાવી શકાય છે, તણાવ અને ચિંતા ઓછી થઈ શકે છે.

યાદશક્તિ અને બુદ્ધિમાં વધારોઃ એવું કહેવાય છે કે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી યાદશક્તિ અને બુદ્ધિમાં વધારો થાય છે. ભગવાન હનુમાનને શાણપણ અને જ્ઞાનનું મૂર્ત સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, અને તેમના આશીર્વાદ આપણી માનસિક ક્ષમતાઓને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.

સારા સ્વાસ્થ્ય માટે: હનુમાન ચાલીસામાં પણ ઉપચારાત્મક ફાયદા હોવાનું માનવામાં આવે છે અને સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે તેનો પાઠ કરી શકાય છે. એવું કહેવાય છે કે તે રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં સુધારો કરે છે અને શારીરિક અને માનસિક ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપે છે.

આધ્યાત્મિક રક્ષણ: હનુમાન ચાલીસાનો ઉપયોગ ઘણીવાર આધ્યાત્મિક સંરક્ષણ મંત્ર તરીકે થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભક્તિ સાથે તેનો પાઠ કરવાથી આપણને નકારાત્મક શક્તિઓ, દુષ્ટ આત્માઓ અને માનસિક હુમલાઓથી બચાવી શકાય છે.

આત્મવિશ્વાસ કેળવવો: ભગવાન હનુમાન તેમની અતૂટ વફાદારી, હિંમત અને નિશ્ચય માટે જાણીતા છે. હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી ભક્તમાં આ ગુણો વિકસાવવામાં અને આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માન વધારવામાં મદદ મળી શકે છે.

એકંદરે, હનુમાન ચાલીસા એક શક્તિશાળી અને બહુમુખી ભક્તિ સ્તોત્ર છે જેના ઘણા ઉપયોગો અને ફાયદા છે. આધ્યાત્મિક વિકાસ, માનસિક અને શારીરિક સુખાકારી અને સાંસ્કૃતિક વારસો માટે તે એક મૂલ્યવાન સાધન છે.

Latest Trending Hanuman Chalisa in other languges