Hanuman Chalisa in Malayalam PDF Download

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics PDF download in Malayalam! Here is the right place. You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Malayalam .

Hanuman Chalisa Video Song in Malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam

ഹനുമാന് ചാലീസാ

ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് ।
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ॥
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് ।
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ॥

ചൌപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര ।
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ॥ 1 ॥

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ ।
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ॥ 2 ॥

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ ।
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ॥3 ॥

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ ।
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ॥ 4 ॥

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ ।
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ॥ 5॥

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന ।
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ॥ 6 ॥

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര ।
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ॥ 7 ॥

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ ।
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ॥ 8॥

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ ।
വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ॥ 9 ॥

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ ।
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ॥ 10 ॥

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ ।
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ॥ 11 ॥

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ ।
തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ॥ 12 ॥

സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ ।
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ॥ 13 ॥

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ ।
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ॥ 14 ॥

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ ।
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ॥ 15 ॥

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ ।
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ॥ 16 ॥

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ ।
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ॥ 17 ॥

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ ।
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ॥ 18 ॥

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ ।
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ॥ 19 ॥

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ ।
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ॥ 20 ॥

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ ।
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ॥ 21 ॥

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ ।
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ॥ 22 ॥

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ ।
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ॥ 23 ॥

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ ।
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ॥ 24 ॥

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ ।
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ॥ 25 ॥

സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ ।
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ॥ 26 ॥

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ ।
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ॥ 27 ॥

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ ।
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ॥ 28 ॥

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ ।
ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ॥ 29 ॥

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ ।
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ॥ 30 ॥

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ ।
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ॥ 31 ॥

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ ।
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ॥ 32 ॥

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ ।
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ॥ 33 ॥

അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ ।
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ॥ 34 ॥

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ ।
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ॥ 35 ॥

സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ ।
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ॥ 36 ॥

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ ।
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ॥ 37 ॥

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ ।
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ॥ 38 ॥

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ ।
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ॥ 39 ॥

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ ।
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ॥ 40 ॥

ദോഹാ
പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗല മൂരതി രൂപ് ।
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ॥
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ । പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ । ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ ।

Hanuman Chalisa in Malayalam PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Malayalam

ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, ഇവയുൾപ്പെടെ:

ഭക്തിയും ആരാധനയും: ഹനുമാൻ ചാലിസ ഹനുമാന്റെ ഭക്തിക്കും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനും വേണ്ടി ഭക്തർ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ: വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ തന്റെ ശക്തിക്കും ധൈര്യത്തിനും പേരുകേട്ടവനാണ്, അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെയും പരിമിതികളെയും മറികടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും.

ആത്മീയ വളർച്ച: ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയും ബന്ധവും കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭക്തി, വിനയം, സമർപ്പണം എന്നീ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

രോഗശാന്തിയും സംരക്ഷണവും: ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് രോഗശാന്തിയും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭക്തനെ നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പറയപ്പെടുന്നു.

സാംസ്കാരിക പൈതൃകം: ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ, പണ്ഡിതന്മാരും എഴുത്തുകാരും വ്യാപകമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭക്തി, പ്രചോദനം, ഐക്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാനസിക സമാധാനം: ഹനുമാൻ ചാലിസ ഭക്തർക്ക് മാനസിക സമാധാനവും സമാധാനവും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ആന്തരിക സമാധാനം നൽകുകയും സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ആൾരൂപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്: ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് ചികിത്സാ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യാമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആത്മീയ സംരക്ഷണം: ഹനുമാൻ ചാലിസ പലപ്പോഴും ആത്മീയ സംരക്ഷണ മന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെ ഇത് ചൊല്ലുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജികളിൽ നിന്നും ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും മാനസിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തൽ: അചഞ്ചലമായ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തനിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

മൊത്തത്തിൽ, ഹനുമാൻ ചാലിസ ശക്തവും ബഹുമുഖവുമായ ഒരു ഭക്തിഗാനമാണ്, അതിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും ഉണ്ട്. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തിനും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും ഇത് വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്.

Latest Trending Hanuman Chalisa Lyrics