Hanuman Chalisa in Tamil PDF Download

Looking for Hanuman Chalisa in Tamil along with PDF Downloading andVideo song on Youtube! Here is the right place! You can read, listen, download pdf and sing Hanuman Chalisa in Tamil.

Hanuman Chalisa Video Song in Tamil

Hanuman Chalisa Tamil

Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil

ஹனுமான் சாலீஸா

தோ³ஹா
ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி ।
வரணௌ ரகு⁴வர விமலயஶ ஜோ தா³யக ப²லசாரி ॥
பு³த்³தி⁴ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।
ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

த்⁴யானம்
கோ³ஷ்பதீ³க்ருத வாராஶிம் மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் ।
ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வன்தே³-(அ)னிலாத்மஜம் ॥
யத்ர யத்ர ரகு⁴னாத² கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்ஜலிம் ।
பா⁴ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸான்தகம் ॥

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு³ண ஸாக³ர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர ॥ 1 ॥

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா ।
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥ 2 ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ³ரங்கீ³ ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ ॥3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா ॥ 4 ॥

ஹாத²வஜ்ர ஔ த்⁴வஜா விராஜை ।
கான்தே² மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥ 5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த³ன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக³ வன்த³ன ॥ 6 ॥

வித்³யாவான கு³ணீ அதி சாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥ 7 ॥

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராமலக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா ॥ 8॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா ।
விகட ரூபத⁴ரி லங்க ஜலாவா ॥ 9 ॥

பீ⁴ம ரூபத⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமசன்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥ 1௦ ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீ ரகு⁴வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ 11 ॥

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ ।
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ர வத³ன தும்ஹரோ யஶகா³வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥ 13 ॥

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥ 14 ॥

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹாம் தே ।
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹாம் தே ॥ 15 ॥

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜபத³ தீ³ன்ஹா ॥ 16 ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப⁴யே ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥ 17 ॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥ 18 ॥

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥ 19 ॥

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ 2௦ ॥

ராம து³ஆரே தும ரக²வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥ 21 ॥

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ர நா ॥ 22 ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோம் லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ 23 ॥

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥ 24 ॥

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ 25 ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥ 26 ॥

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ 27 ॥

ஔர மனோரத⁴ ஜோ கோயி லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥ 28 ॥

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை ப்ரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥ 29 ॥

ஸாது⁴ ஸன்த கே தும ரக²வாரே ।
அஸுர நிகன்த³ன ராம து³லாரே ॥ 3௦ ॥

அஷ்ட²ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।
அஸ வர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ 31 ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥ 32 ॥

தும்ஹரே பஜ⁴ன ராமகோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥ 33 ॥

அன்த கால ரகு⁴பதி புரஜாயீ ।
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥ 34 ॥

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக² கரயீ ॥ 35 ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப³ பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³ல வீரா ॥ 36 ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு கு³ருதே³வ கீ நாயீ ॥ 37 ॥

ஜோ ஶத வார பாட² கர கோயீ ।
சூ²டஹி ப³ன்தி³ மஹா ஸுக² ஹோயீ ॥ 38 ॥

ஜோ யஹ படை³ ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஶா ॥ 39 ॥

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா ॥ 4௦ ॥

தோ³ஹா
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்க³ல்த³ மூரதி ரூப் ।
ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுரபூ⁴ப் ॥
ஸியாவர ராமசன்த்³ரகீ ஜய । பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய । போ³லோ பா⁴யீ ஸப³ ஸன்தனகீ ஜய ।

Hanuman Chalisa in Tamil PDF Download

Benefits of Hanuman Chalisa in Tamil

ஹனுமான் சாலிசா பல பயன்களையும் நன்மைகளையும் கொண்டுள்ளது, அவற்றுள்:

பக்தி மற்றும் வழிபாடு: ஹனுமான் சாலிசா என்பது ஹனுமனின் பக்தி மற்றும் வழிபாட்டிற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். அவருடைய ஆசீர்வாதம், பாதுகாப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதலைப் பெற பக்தர்கள் இதைப் படிக்கிறார்கள்.

தடைகளை சமாளித்தல்: நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் அனுமன் சாலிசாவை பாராயணம் செய்வது வாழ்க்கையில் தடைகள், சவால்கள் மற்றும் சிரமங்களை சமாளிக்க உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஹனுமான் தனது வலிமை மற்றும் தைரியத்திற்காக அறியப்படுகிறார், மேலும் அவரது ஆசீர்வாதங்கள் நமது அச்சங்களையும் வரம்புகளையும் சமாளிக்க உதவும்.

ஆன்மீக வளர்ச்சி: ஹனுமான் சாலிசா ஒரு ஆன்மீக உரையாகும், இது தெய்வீகத்துடன் நமது புரிதலையும் தொடர்பையும் ஆழப்படுத்த உதவுகிறது. ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் அறிவொளிக்கும் இன்றியமையாத பக்தி, பணிவு மற்றும் சரணாகதி ஆகிய குணங்களைப் பற்றி இது நமக்குக் கற்பிக்கிறது.

குணப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு: ஹனுமான் சாலிசா குணப்படுத்தும் மற்றும் பாதுகாப்பு பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இது மனதையும் உடலையும் தூய்மைப்படுத்துவதாகவும், எதிர்மறை ஆற்றல்கள் மற்றும் தாக்கங்களிலிருந்து பக்தரைப் பாதுகாக்கவும் கூறப்படுகிறது.

கலாச்சார பாரம்பரியம்: ஹனுமான் சாலிசா இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், மேலும் இது அறிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களால் பரவலாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது பக்தி, உத்வேகம் மற்றும் ஒற்றுமையின் அடையாளமாகும், மேலும் இந்தியாவின் மத மற்றும் கலாச்சார மரபுகளை வடிவமைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

மன அமைதி: ஹனுமான் சாலிசா பக்தருக்கு மன அமைதியையும் அமைதியையும் அளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. பக்தியுடனும் கவனத்துடனும் பாராயணம் செய்வதன் மூலம் மனதை அமைதிப்படுத்தி, உள் அமைதியை கொண்டு, மன அழுத்தம் மற்றும் கவலையை குறைக்கலாம்.

நினைவாற்றல் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை மேம்படுத்துதல்: ஹனுமான் சாலிசாவை ஓதுவதால் நினைவாற்றல் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. ஹனுமான் ஞானம் மற்றும் அறிவின் உருவகமாக கருதப்படுகிறார், மேலும் அவரது ஆசீர்வாதங்கள் நமது மன திறன்களை மேம்படுத்த உதவும்.

நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காக: ஹனுமான் சாலிசா சிகிச்சை நன்மைகள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக பாராயணம் செய்யலாம். இது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை மேம்படுத்துவதாகவும், உடல் மற்றும் மனநலத்தை மேம்படுத்துவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஆன்மீக பாதுகாப்பு: ஹனுமான் சாலிசா பெரும்பாலும் ஆன்மீக பாதுகாப்பு மந்திரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பக்தியுடன் இதைப் பாராயணம் செய்தால், எதிர்மறை ஆற்றல்கள், தீய ஆவிகள் மற்றும் மனநோய் தாக்குதல்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க முடியும் என்பது நம்பிக்கை.

நம்பிக்கையை வளர்ப்பது: ஹனுமான் தனது அசைக்க முடியாத விசுவாசம், தைரியம் மற்றும் உறுதிக்கு பெயர் பெற்றவர். ஹனுமான் சாலிசாவை ஓதுவது பக்தனிடம் இந்த குணங்களை வளர்க்கவும் தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுயமரியாதையை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

ஒட்டுமொத்தமாக, ஹனுமான் சாலிசா பல பயன்கள் மற்றும் நன்மைகளைக் கொண்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் பல்துறை பக்தி பாடலாகும். இது ஆன்மீக வளர்ச்சி, மன மற்றும் உடல் நல்வாழ்வு மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கான ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும்.

Read Also

Leave a Comment