Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Lyrics PDF Download in English

Discover the power and benefits of reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa. This devotional hymn can bring inner peace, promote good health, cultivate positive values, and provide spiritual protection. Deepen your connection with the divine and experience profound spiritual and emotional well-being with regular recitation of this powerful Chalisa.

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Video Song on Youtube

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Video Song on Youtube

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Lyrics In English

Sheetal Hain Sheetal Vachan, Chandan Se Adhikaay ।
Kalp Vriksh Sam Prabhu Charan, Hain Sabko Sukhkaay ॥

Jai Shri Sheetalnath Gunaakar, Mahima Mandit Karunasagar ।
Bhaddilapur Ke Drdharath Ray, Bhoop Prajavatsal Kahalaye ॥

Ramani Ratn Sunanda Rani, Garbh Aaye Shri Jinvar Gyani ।
Dwadashi Maagh Badi Ko Janme, Harsh Lahar Uthi Tribhuvan Mein ॥

Utsav Karte Dev Anek, Meru Par Karte Abhishek ।
Naam Diya Shishu Jin Ko Sheetal, Bheeshm Jwaal Adh Hoti Sheetal ॥

Ek Laksh Purvaayu Prabhu Ki, Nabbe Dhanush Awagahana Vapu Ki ।
Varn Swarn Sam Ujjawalpeet, Daya Dharman Tha Unka Meet ॥

Nirasakt the Vishay Bhogo Mein, Rat Rahate the Aatm Yog Mein ।
Ek Din Gae Bhraman Ko Van Mein, Kare Prakrti Darshan Upavan Mein ॥

Lage Oskan Moti Jaise, Lupt Hue Sab Suryoday Se ।
Dekh Hriday Mein Hua Vairagy, Aatm Raag Mein Chhoda Raag ॥

Tap Karne Ka Nishchay Karte, Brahmarshi Anumodan Karte ।
Viraaje Shukr Prabha Shivika Mein, Gaye Sahetuk Van Mein Jinavar ॥

Sandhya Samay Li Deeksha Ashrun, Chaar Gyaan Dhaari Hue Tatkshan ।
Do Din Ka Vrat Karke Isht, Prathamahar Hua Nagar Arisht ॥

Diya Aahar Punarvasu Nrp Ne, Panchashchary Kiye Devon Ne ।
Kiya Teen Varsh Tap Ghor, Sheetalta Phaili Chahu Aur ॥

Krishn Chaturdashi Paushavikhyata, Kevalagyani Huye Jagatgyata ।
Rachana Hui Tab Samosharan Ki, Divyadeshana Khiri Prabhu Ki ॥

Aatam Hit Ka Maarg Bataya, Shankit Chitt Samadhan Karaya ।
Teen Prakar Aatma Jaano, Bahiratam Antaratam Maano ॥

Nishchay Karke Nij Aatam Ka, Chintan Kar Lo Paramatam Ka ।
Moh Mahamad Se Mohit Jo, Paramatam Ko Nahin Maane Vo ॥

Ve Hi Bhav Bhav Mein Bhatkaate, Ve Hi Bahiratam Kahalate ।
Par Padaarth Se Mamta Taj Ke, Paramatam Mein Shraddha Kar Ke ॥

Jo Nit Aatam Dhyan Lagate, Ve Antar Aatam Kahalate ।
Gun Anant Ke Dhari He Jo, Karmo Ke Parihari Hai Jo ॥

Lok Shikhar Ke Vaasi Hai Ve, Paramatam Avinashi Hai Ve ।
Jinavani Par Shraddha Dhar Ke, Paar Utarate Bhavijan Bhav Se ॥

Shri Jin Ke Ikyasi Ganadhar, Ek Laksh the Poojy Munivar ।
Ant Samay Mein Gaye Sammmedachal, Yog Dhaar Kar Ho Gaye Nishchal ॥

Ashwin Shukl Ashtami Aai, Muktimahal Pahuche Jinarai ।
Lakshan Prabhu Ka Kalpavriksh Tha, Tyag Sakal Sukh Vara Moksh Tha ॥

Sheetal Charan Sharan Mein Aao, Koot Vidyutavar Sheesh Jhukao ।
Sheetal Jin Sheetal Karen, Sabke Bhav Aatap ।
Aruna Ke Man Mein Base, Hare Sakal Santaap ॥

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa PDF Download in English

293 KB

Click for More Chalisa

Benefits of Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa in English

The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa is a devotional hymn that is dedicated to Lord Sheetalnath, the 10th Tirthankara in Jainism. It is believed that reciting the Chalisa can have several benefits for the devotee, both spiritual and physical. In this article, we will discuss some of the benefits of reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa in human writings.

 • Promotes Inner Peace: Reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can help calm the mind and promote inner peace. It can help reduce stress and anxiety levels, and create a sense of calm and tranquility. The Chalisa is a powerful tool for meditation, as it helps one focus on the divine and let go of negative thoughts and emotions. Through regular recitation of the Chalisa, one can achieve a state of inner peace and tranquility, which can have a positive impact on their mental and emotional well-being.
 • Removes Negative Energy: The recitation of the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can help remove negative energy from our surroundings and promote positive energy. Negative energy can be a result of various factors such as stress, anxiety, fear, and negative emotions. The Chalisa is a powerful tool for removing negative energy and replacing it with positive energy. By reciting the Chalisa regularly, one can create a positive and harmonious environment around them, which can have a positive impact on their mental and emotional well-being.
 • Promotes Spirituality: The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can help one connect with their spiritual side and promote a deeper understanding of the divine. The Chalisa is a devotional hymn that is dedicated to Lord Sheetalnath, the 10th Tirthankara in Jainism. By reciting the Chalisa with devotion and faith, one can deepen their connection with the divine and gain a deeper understanding of spiritual principles such as non-violence, compassion, and renunciation.
 • Enhances Focus: Reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can improve concentration and enhance focus, helping one to be more productive and efficient in their daily activities. The Chalisa is a powerful tool for improving focus and concentration, as it requires one to concentrate on the divine and let go of distractions. Through regular recitation of the Chalisa, one can improve their focus and concentration, which can have a positive impact on their personal and professional life.
 • Brings Good Luck: It is believed that reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can bring good luck and fortune to the devotee, helping them achieve success in all their endeavors. The Chalisa is a powerful tool for manifesting positive energy and attracting good luck and fortune. By reciting the Chalisa regularly with devotion and faith, one can create a positive energy field around them, which can attract good luck and fortune in their life.
 • Improves Health: The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can have a positive impact on one’s physical health by reducing stress and promoting mental well-being. Stress is a major cause of many physical ailments such as high blood pressure, heart disease, and diabetes. By reciting the Chalisa regularly, one can reduce their stress levels and promote mental well-being, which can have a positive impact on their physical health.
 • Instills Virtues: The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa teaches virtues such as non-violence, compassion, and renunciation, which can help one become a better human being. By reciting the Chalisa regularly, one can internalize these virtues and apply them in their daily life. The Chalisa can help one develop a strong moral character and cultivate positive values, which can have a positive impact on their personal and professional relationships.
 • Cultivates Devotion: Reciting the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa with devotion and faith can help one cultivate a deep sense of devotion towards the divine. The Chalisa is a powerful tool for connecting with the divine and expressing one’s love and devotion. Through regular recitation of the Chalisa, one can deepen their connection with the divine and develop a strong sense of devotion and faith, which can have a positive impact on their spiritual and emotional well-being.
 • Provides Spiritual Protection: The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa can provide spiritual protection to the devotee. It is believed that reciting the Chalisa can create a protective energy field around the devotee, which can protect them from negative energies and evil forces. Through regular recitation of the Chalisa, one can create a strong spiritual shield around them, which can provide them with spiritual protection and keep them safe from harm.
 • Promotes Humility: The Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa teaches the virtue of humility and encourages the devotee to let go of ego and pride. By reciting the Chalisa regularly, one can develop a humble attitude towards life and become more accepting of others. The Chalisa can help one cultivate a spirit of service and develop a deep sense of gratitude towards the divine, which can have a positive impact on their personal and professional relationships.

Conclusion: In conclusion, the Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa is a powerful devotional hymn that can have several benefits for the devotee. From promoting inner peace to improving physical health, the Chalisa can have a positive impact on all aspects of one’s life. By reciting the Chalisa regularly with devotion and faith, one can deepen their connection with the divine and experience a profound sense of spiritual and emotional well-being.

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa PDF Download In Hindi | चालीसा: भगवान श्री शीतलनाथ जी

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa का पाठ करने की शक्ति और लाभों की खोज करें। यह भक्तिमय भजन आंतरिक शांति ला सकता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, सकारात्मक मूल्यों की खेती कर सकता है और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करें और इस शक्तिशाली चालीसा के नियमित पाठ के साथ गहन आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण का अनुभव करें।

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa
Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Video On Youtube

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa Lyrics In Hindi | भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा हिंदी में

शीतल हैं शीतल वचन, चन्दन से अधिकाय।
कल्प वृक्ष सम प्रभु चरण, हैं सबको सुखकाय॥

जय श्री शीतलनाथ गुणाकर, महिमा मंडित करुणासागर।
भाद्दिलपुर के दृढरथ राय, भूप प्रजावत्सल कहलाये॥

रमणी रत्न सुनन्दा रानी, गर्भ आये श्री जिनवर ज्ञानी।
द्वादशी माघ बदी को जन्मे, हर्ष लहर उठी त्रिभुवन में॥

उत्सव करते देव अनेक, मेरु पर करते अभिषेक।
नाम दिया शिशु जिन को शीतल, भीष्म ज्वाल अध् होती शीतल॥

एक लक्ष पुर्वायु प्रभु की, नब्बे धनुष अवगाहना वपु की।
वर्ण स्वर्ण सम उज्जवलपीत, दया धर्मं था उनका मीत॥

निरासक्त थे विषय भोगो में, रत रहते थे आत्म योग में।
एक दिन गए भ्रमण को वन में, करे प्रकृति दर्शन उपवन में॥

लगे ओसकण मोती जैसे, लुप्त हुए सब सूर्योदय से।
देख ह्रदय में हुआ वैराग्य, आत्म राग में छोड़ा राग॥

तप करने का निश्चय करते, ब्रह्मर्षि अनुमोदन करते।
विराजे शुक्र प्रभा शिविका में, गए सहेतुक वन में जिनवर॥

संध्या समय ली दीक्षा अश्रुण, चार ज्ञान धारी हुए तत्क्षण।
दो दिन का व्रत करके इष्ट, प्रथामाहार हुआ नगर अरिष्ट॥

दिया आहार पुनर्वसु नृप ने, पंचाश्चार्य किये देवों ने।
किया तीन वर्ष तप घोर, शीतलता फैली चहु और॥

कृष्ण चतुर्दशी पौषविख्यता, केवलज्ञानी हुए जगात्ग्यता।
रचना हुई तब समोशरण की, दिव्यदेशना खिरी प्रभु की॥

आतम हित का मार्ग बताया, शंकित चित्त समाधान कराया।
तीन प्रकार आत्मा जानो, बहिरातम अन्तरातम मानो॥

निश्चय करके निज आतम का, चिंतन कर लो परमातम का।
मोह महामद से मोहित जो, परमातम को नहीं माने वो॥

वे ही भव भव में भटकाते, वे ही बहिरातम कहलाते।
पर पदार्थ से ममता तज के, परमातम में श्रद्धा कर के॥

जो नित आतम ध्यान लगाते, वे अंतर आतम कहलाते।
गुण अनंत के धारी हे जो, कर्मो के परिहारी है जो॥

लोक शिखर के वासी है वे, परमातम अविनाशी है वे।
जिनवाणी पर श्रद्धा धर के, पार उतारते भविजन भव से॥

श्री जिन के इक्यासी गणधर, एक लक्ष थे पूज्य मुनिवर।
अंत समय में गए सम्म्मेदाचल, योग धार कर हो गए निश्चल॥

अश्विन शुक्ल अष्टमी आई, मुक्तिमहल पहुचे जिनराई।
लक्षण प्रभु का कल्पवृक्ष था, त्याग सकल सुख वरा मोक्ष था॥

शीतल चरण शरण में आओ, कूट विद्युतवर शीश झुकाओ।
शीतल जिन शीतल करें, सबके भव आतप।
अरुणा के मन में बसे, हरे सकल संताप॥

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa PDF Download In Hindi

456 KB

Click for More Chalisa

Benefits of Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa in Hindi | भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा के फायदे हिंदी में

Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa एक भक्तिमय स्तोत्र है जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि चालीसा का पाठ करने से भक्त को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के कई लाभ हो सकते हैं। इस लेख में, हम मानव लेखन में भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा का पाठ करने के कुछ लाभों पर चर्चा करेंगे।

 • आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa का पाठ करने से मन को शांत करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है और शांति और शांति की भावना पैदा कर सकता है। चालीसा ध्यान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। चालीसा के नियमित पाठ के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक शांति और शांति की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जिसका उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 • नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa का पाठ हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा तनाव, चिंता, भय और नकारात्मक भावनाओं जैसे विभिन्न कारकों का परिणाम हो सकती है। चालीसा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और इसे सकारात्मक ऊर्जा से बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति अपने चारों ओर एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकता है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
 • आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने और परमात्मा की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। चालीसा एक भक्ति स्तोत्र है जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ को समर्पित है। भक्ति और विश्वास के साथ चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकता है और अहिंसा, करुणा और त्याग जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है।
 • फोकस बढ़ाता है: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa का पाठ करने से एकाग्रता में सुधार हो सकता है और फोकस में वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक उत्पादक और कुशल होने में मदद मिलती है। चालीसा फोकस और एकाग्रता में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों को दूर करने की आवश्यकता होती है। चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति अपने ध्यान और एकाग्रता में सुधार कर सकता है, जिसका उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 • सौभाग्य लाता है: ऐसा माना जाता है कि Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa का पाठ करने से भक्तों को सौभाग्य और भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उन्हें अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। चालीसा सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने और सौभाग्य और सौभाग्य को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। भक्ति और विश्वास के साथ नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना सकता है, जो उनके जीवन में सौभाग्य और भाग्य को आकर्षित कर सकता है।
 • स्वास्थ्य में सुधार: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa तनाव को कम करके और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर किसी के शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तनाव कई शारीरिक बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह का एक प्रमुख कारण है। नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति अपने तनाव के स्तर को कम कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, जिसका उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 • गुण सिखाता है: Bhagwan Shri Sheetalnath Ji Chalisa अहिंसा, करुणा और त्याग जैसे गुणों की शिक्षा देता है, जो एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति इन गुणों को आत्मसात कर सकता है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकता है। चालीसा व्यक्ति को एक मजबूत नैतिक चरित्र विकसित करने और सकारात्मक मूल्यों को विकसित करने में मदद कर सकता है, जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
 • भक्ति पैदा करता है: भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा का भक्ति और विश्वास के साथ पाठ करने से व्यक्ति को परमात्मा के प्रति भक्ति की गहरी भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। चालीसा परमात्मा से जुड़ने और अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। चालीसा के नियमित पाठ के माध्यम से, व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकता है और भक्ति और विश्वास की एक मजबूत भावना विकसित कर सकता है, जो उनके आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
 • आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है: भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा भक्त को आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि चालीसा का पाठ करने से भक्त के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र बन सकता है, जो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति अपने चारों ओर एक मजबूत आध्यात्मिक ढाल बना सकता है, जो उन्हें आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उन्हें नुकसान से सुरक्षित रख सकता है।

विनम्रता को बढ़ावा देता है: भगवान श्री शीतलनाथ जी चालीसा विनम्रता का गुण सिखाती है और भक्त को अहंकार और अभिमान को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से व्यक्ति जीवन के प्रति एक विनम्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है और दूसरों को स्वीकार करने वाला बन सकता है

You May Also Like These Chalisa Lyrics