Saraswati Chalisa Lyrics PDF Download In English

Saraswati Chalisa Lyrics Introduction

Recite the powerful Saraswati Chalisa, a forty-verse hymn dedicated to the Hindu goddess of knowledge and wisdom. Enhance your academic performance, boost creativity, and improve communication skills by seeking the blessings of Goddess Saraswati. Find peace and stability in life with this sacred hymn.

Saraswati Chalisa Lyrics Video Song on Youtube

Saraswati Chalisa Lyrics Video Song on Youtube

Saraswati Chalisa Lyrics In English

॥ Doha ॥
Janak Janani Padmaraj, Nij Mastak Par Dhari ।
Bandaun Matu Saraswati, Buddhi Bal De Datari ॥
Poorn Jagat Mein Vyapt Tav, Mahima Amit Anantu ।
Dushjanon Ke Pap Ko, Matu Tu Hi Ab Hantu ॥

॥ Chalisa ॥
Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi ।
Jai Sarvagy Amar Avinashi ॥

Jai Jai Jai Vinakar Dhari ।
Karati Sada Suhans Savari ॥ 1 ॥

Roop Chaturbhuj Dhari Mata ।
Sakal Vishv Andar Vikhyata ॥

Jag Mein Pap Buddhi Jab Hoti ।
Tab Hi Dharm Ki Phiki Jyoti ॥ 2 ॥

Tab Hi Matu Ka Nij Avatari ।
Pap Hin Karati Mahatari ॥

Valmikiji the Hatyara ।
Tav Prasad Janai Sansara ॥ 3 ॥

Ramacharit Jo Rache Banai ।
Adi Kavi Ki Padavi Pai ॥

Kalidas Jo Bhaye Vikhyata ।
Teri Krpa Drshti Se Mata ॥ 4 ॥

Tulasi Soor Adi Vidvana ।
Bhaye Aur Jo Gyani Nana ॥

Tinh Na Aur Raheu Avalamba ।
Kev Krpa Apaki Amba ॥ 5 ॥

Karahu Krpa Soi Matu Bhavani ।
Dukhit Deen Nij Dasahi Jani ॥

Putr Karahin Aparadh Bahoota ।
Tehi Na Dhari Chit Mata ॥ 6 ॥

Rakhu Laj Janani Ab Meri ।
Vinay Karun Bhanti Bahu Teri ॥

Main Anath Teri Avalamba ।
Krpa Karu Jai Jai Jagadamba ॥ 7 ॥

Madhukaitabh Jo Ati Balavana ।
Bahuyuddh Vishnu Se Thana ॥

Samar Hajar Panch Mein Ghora ।
Phir Bhi Mukh Unase Nahin Mora ॥ 8 ॥

Matu Sahay Kinh Tehi Kala ।
Buddhi Viparit Bhi Khalahala ॥
Tehi Te Mrtyu Bhi Khal Keri ।
Puravahu Matu Manorath Meri ॥ 9 ॥

Chand Mund Jo the Vikhyata ।
Kshan Mahu Sanhare Un Mata ॥

Rakt Bij Se Samarath Papi ।
Suramuni Haday Dhara Sab Kanpi ॥ 10 ॥

Kateu Sir Jimi Kadali Khamba ।
Barabar Bin Vaun Jagadamba ॥

Jagaprasiddh Jo Shumbhanishumbha ।
Kshan Mein Bandhe Tahi Too Amba ॥ 11 ॥

Bharatamatu Buddhi Phereoo Jai ।
Ramachandr Banavas Karai ॥

Ehividhi Ravan Vadh Too Kinha ।
Sur Naramuni Sabako Sukh Dinha ॥ 12 ॥

Ko Samarath Tav Yash Gun Gana ।
Nigam Anadi Anant Bakhana ॥

Vishnu Rudr Jas Kahin Mari ।
Jinaki Ho Tum Rakshakari ॥ 13 ॥

Rakt Dantika Aur Shatakshi ।
Nam Apar Hai Danav Bhakshi ॥

Durgam Kaj Dhara Par Kinha ।
Durga Nam Sakal Jag Linha ॥ 14 ॥

Durg Adi Harani Too Mata ।
Krpa Karahu Jab Jab Sukhadata ॥

Nrp Kopit Ko Maran Chahe ।
Kanan Mein Ghere Mrg Nahe ॥ 15 ॥

Sagar Madhy Pot Ke Bhanje ।
Ati Toophan Nahin Kooo Sange ॥

Bhoot Pret Badha Ya Duhkh Mein ।
Ho Daridr Athava Sankat Mein ॥ 16 ॥

Nam Jape Mangal Sab Hoi ।
Sanshay Isamen Kari Na Koi ॥

Putrahin Jo Atur Bhai ।
Sabai Chhandi Poojen Ehi Bhai ॥ 17 ॥

Karai Path Nit Yah Chalisa ।
Hoy Putr Sundar Gun Isha ॥

Dhoopadik Naivedya Chadhavai ।
Sankat Rahit Avashy Ho Javai ॥ 18 ॥

Bhakti Matu Ki Karain Hamesha ।
Nikat Na Avai Tahi Kalesha ॥

Bandi Path Karen Sat Bara ।
Bandi Pash Door Ho Sara ॥ 19 ॥

Ramasagar Bandhi Hetu Bhavani ।
Kijai Krpa Das Nij Jani ।

॥ Doha ॥
Matu Soory Kanti Tav, Andhakar Mam Roop ।
Dooban Se Raksha Karahu Paroon Na Main Bhav Koop ॥
Balabuddhi Vidya Dehu Mohi, Sunahu Sarasvati Matu ।
Ram Sagar Adham Ko Ashray Too Hi Dedatu ॥

Saraswati Chalisa Lyrics PDF Download In English

408 KB

Latest Trending Gods Chalisa

Benefits of Saraswati Chalisa in English

Saraswati Chalisa is a hymn of forty verses dedicated to the Hindu goddess Saraswati. It is believed that reciting the Saraswati Chalisa regularly can bring many benefits to one’s life. Here are some of the benefits of Saraswati Chalisa:

  • Enhances Knowledge and Wisdom: Goddess Saraswati is known as the deity of knowledge, learning, and wisdom. Reciting Saraswati Chalisa with devotion and dedication helps in improving one’s memory power, concentration, and grasping abilities. It is believed that by seeking the blessings of Saraswati, one can attain a high level of knowledge and wisdom.
  • Improves Communication Skills: Saraswati Chalisa is also believed to help in improving one’s communication skills. The goddess is associated with the power of speech and expression. Reciting the Chalisa regularly can help in overcoming speech-related problems and increasing one’s communication skills.
  • Boosts Creativity: Goddess Saraswati is also known as the patron of the arts, music, and literature. Reciting the Chalisa regularly can help in boosting one’s creativity and artistic abilities. It is believed that seeking the blessings of Saraswati can inspire and guide an individual towards creating something new and innovative.
  • Helps in Overcoming Obstacles: Reciting Saraswati Chalisa with devotion and sincerity can help in overcoming various obstacles and challenges in life. The goddess is believed to be the remover of all kinds of difficulties and impediments. Seeking her blessings can provide the strength and courage to face challenges with ease.
  • Improves Academic Performance: Students who recite Saraswati Chalisa regularly are believed to perform better in their academic pursuits. The goddess is regarded as the giver of knowledge and learning, and seeking her blessings can help in achieving academic success.
  • Brings Prosperity and Wealth: Goddess Saraswati is also associated with wealth and prosperity. Reciting Saraswati Chalisa regularly with devotion can help in attracting abundance and prosperity into one’s life. It is believed that the goddess blesses her devotees with material as well as spiritual wealth.
  • Provides Mental Peace and Stability: Reciting Saraswati Chalisa regularly can help in providing mental peace and stability. The goddess is believed to bless her devotees with a calm and peaceful mind, free from negative thoughts and emotions.
  • Removes Ignorance and Darkness: The goddess Saraswati is associated with the removal of ignorance and darkness. Reciting Saraswati Chalisa regularly can help in dispelling ignorance and bringing clarity and understanding in one’s life.
  • Enhances Spiritual Growth: Saraswati Chalisa can also help in enhancing one’s spiritual growth. Seeking the blessings of the goddess can help in connecting with one’s inner self and attaining spiritual enlightenment.
  • Protects from Evil Forces: Reciting Saraswati Chalisa with devotion and sincerity can also provide protection from evil forces and negative energies. The goddess is believed to be a powerful protector, and seeking her blessings can help in warding off all kinds of negative energies and influences.

In conclusion, reciting Saraswati Chalisa regularly with devotion and sincerity can bring many benefits to one’s life, including enhancing knowledge and wisdom, improving communication skills, boosting creativity, helping in overcoming obstacles, improving academic performance, bringing prosperity and wealth, providing mental peace and stability, removing ignorance and darkness, enhancing spiritual growth, and protecting from evil forces.

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Leave a Comment