Maa MahaKali Jai Kali Kankal Malini PDF Download In English

Looking to improve your life in various ways? Discover the benefits of reciting the Mahakali Chalisa, a powerful devotional hymn dedicated to the Hindu goddess Kali. From protection against negative energies to attaining success and prosperity, improving physical and mental health, and enhancing spiritual growth, this article explores the numerous benefits of reciting the Mahakali Chalisa with devotion and sincerity. Find out how this chalisa can deepen your connection with the divine and transform your life for the better.

Maa MahaKali Jai Kali Kankal Malini Video on Youtube

Maa Maha Kali Jai Kali Kankal Malini Video on Youtube

Maa MahaKali Jai Kali Kankal Malini Lyrics In English

॥ Doha ॥
Jai Jai Sitaram Ke Madhyavasini Amb,
Dehu Darsh Jagadamb Ab Karahu Na Matu Vilamb ॥
Jai Tara Jai Kalika Jai Dash Vidya Vrnd,
Kali Chalisa Rachat Ek Siddhi Kavi Hind ॥
Pratah Kal Uth Jo Padhe Dupahariya Ya Sham,
Duhkh Daridrata Door Hon Siddhi Hoy Sab Kam ॥

॥ Chaupai ॥
Jai Kali Kankal Malini,
Jai Mangala Mahakapalini ॥

Raktabij Vadhakarini Mata,
Sada Bhaktan Ki Sukhadata ॥

Shiro Malika Bhooshit Ange,
Jai Kali Jai Mady Matange ॥

Har Hrdayaravind Suvilasini,
Jai Jagadamba Sakal Duhkh Nashini ॥ 4 ॥

Hrin Kali Shrin Mahakarali,
Krin Kalyani Dakshinakali ॥

Jai Kalavati Jai Vidyavati,
Jai Tarasundari Mahamati ॥

Dehu Subuddhi Harahu Sab Sankat,
Hohu Bhakt Ke Age Paragat ॥

Jai Om Kare Jai Hunkare,
Mahashakti Jai Aparampare ॥ 8 ॥

Kamala Kaliyug Darp Vinashini,
Sada Bhaktajan Ki Bhayanashini ॥

Ab Jagadamb Na Der Lagavahu,
Dukh Daridrata Mor Hatavahu ॥

Jaiati Karal Kalika Mata,
Kalanal Saman Ghutigata ॥

Jaiashankari Sureshi Sanatani,
Koti Siddhi Kavi Matu Puratani ॥ 12 ॥

Kapardini Kali Kalp Vimochani,
Jai Vikasit Nav Nalin Vilochani ॥

Ananda Karani Anand Nidhana,
Dehumatu Mohi Nirmal Gyan ॥

Karoonamrt Sagara Krpamayi,
Hohu Dusht Jan Par Ab Nirdayi ॥

Sakal Jiv Tohi Param Piyara,
Sakal Vishv Tore Adhara ॥ 16 ॥

Pralay Kal Mein Nartan Karini,
Jag Janani Sab Jag Ki Palini ॥

Mahodari Maheshvari Maya,
Himagiri Suta Vishv Ki Chhaya ॥

Svachhand Rad Marad Dhuni Mahi,
Garjat Tumhi Aur Kou Nahi ॥

Sphurati Maniganakar Pratane,
Taragan Too Vyom Vitane ॥ 20 ॥

Shridhare Santan Hitakarini,
Agnipani Ati Dusht Vidarini .

Dhoomr Vilochani Pran Vimochini,
Shumbh Nishumbh Mathani Var Lochani ॥

Sahas Bhuji Sarorooh Malini,
Chamunde Maraghat Ki Vasini ॥

Khappar Madhy Sushonit Saji,
Marehu Man Mahishasur Paji ॥ 24 ॥

Amb Ambika Chand Chandika,
Sab Eke Tum Adi Kalika ॥

Aja Ekaroopa Bahuroopa,
Akath Charitra Shakti Anoopa ॥

Kalakatta Ke Dakshin Dvare,
Moorati Tori Maheshi Apare ॥

Kadambari Panarat Shyama,
Jai Mantagi Kam Ke Dhama ॥ 28 ॥

Kamalasan Vasini Kamalayani,
Jai Shyama Jai Jai Shyamayani ॥

Matangi Jai Jaiati Prakrti He,
Jaiati Bhakti Ur Kumati Sumati He ॥

Koti Brahm Shiv Vishnu Kamada,
Jaiati Ahinsa Dharm Janmada ॥

Jalathal Nabh Mandal Mein Vyapini,
Saudamini Madhy Alapini ॥ 32 ॥

Jhananan Tachchhu Maririn Nadini,
Jai Sarasvati Vina Vadini ॥

Om Ain Hrin Klin Chamundayai Vichche,
Kalit Kanth Shobhit Naramunda ॥

Jai Brahmand Siddhi Kavi Mata,
Kamakhya Aur Kali Mata ॥

Hingalaj Vindhyachal Vasini,
Atathahasini Aru Aghan Nashini ॥ 36 ॥

Kitani Stuti Karoon Akhande,
Too Brahmande Shaktijit Chande ॥

Karahu Krpa Sab Pe Jagadamba,
Rahahin Nishank Tor Avalamba ॥

Chaturbhuji Kali Tum Shyama,
Roop Tumhar Maha Abhirama ॥

Khadg Aur Khappar Kar Sohat,
Sur Nar Muni Sabako Man Mohat ॥ 40 ॥

Tumhari Krpa Pave Jo Koi,
Rog Shok Nahin Takahan Hoi ॥

Jo Yah Path Karai Chalisa,
Tapar Krpa Karahin Gaurisha ॥

॥ Doha ॥
Jai Kapalini Jai Shiva,
Jai Jai Jai Jagadamb, 
Sada Bhaktajan Keri Duhkh Harahu,
Matu Avilamb ॥

Maa MahaKali Jai Kali Kankal Malini PDF Download In English

408 KB

Click for More Chalisa

Benefits of Mahakali Chalisa in English

The Mahakali Chalisa is a devotional hymn that is dedicated to the Hindu goddess Kali. It is believed that the regular recitation of this chalisa can bring about a range of benefits for the devotee, both in terms of physical and spiritual well-being. In this article, we will explore the various benefits of reciting the Mahakali Chalisa in more detail.

Protection from negative energies and evil spirits

One of the most significant benefits of reciting the Mahakali Chalisa is protection from negative energies and evil spirits. Kali is believed to be a powerful goddess who is capable of destroying all negativity and evil forces. When we recite the Mahakali Chalisa with devotion, we invoke the blessings of the goddess, and she provides us with her divine protection. This protection can help us to overcome any negative energies or evil spirits that may be affecting our lives.

Overcoming obstacles and difficulties in life

Another significant benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it helps us to overcome obstacles and difficulties in life. Kali is known as the goddess of empowerment, and when we recite the Mahakali Chalisa, we are invoking her power to help us overcome any challenges that we may be facing. This can include overcoming financial difficulties, health issues, relationship problems, and more. With the blessings of Kali, we can face any challenge with confidence and overcome it successfully.

Attaining success and prosperity

Another benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it can help us attain success and prosperity. Kali is the goddess of abundance, and when we invoke her blessings, she can help us to achieve our goals and desires. Whether we are seeking success in our careers, financial prosperity, or personal fulfillment, the blessings of Kali can help us to achieve our dreams.

Improving physical and mental health

Another significant benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it can improve our physical and mental health. Kali is associated with vitality and strength, and her blessings can help us to maintain good health and overcome any health issues that we may be facing. In addition, the recitation of the Mahakali Chalisa can also help us to maintain good mental health by providing us with a sense of peace and calm.

Enhancing spiritual growth and self-awareness

Another benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it can help us enhance our spiritual growth and self-awareness. When we recite this chalisa with devotion, we connect with the divine energy of Kali, and this connection can help us to develop a deeper understanding of ourselves and our place in the universe. This enhanced self-awareness can help us to overcome any negative patterns of behavior that may be holding us back and can also help us to grow spiritually.

Cultivating inner peace and contentment

Another benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it can help us cultivate inner peace and contentment. Kali is associated with the destruction of negativity, and when we recite this chalisa, we are invoking her power to help us let go of any negative thoughts and emotions that may be troubling us. This can help us to cultivate a sense of inner peace and contentment, even in the face of adversity.

Developing devotion and love towards Kali

Finally, another benefit of reciting the Mahakali Chalisa is that it can help us develop devotion and love towards Kali. When we recite this chalisa with devotion, we are expressing our love and devotion towards the goddess, and this can help us to deepen our connection with her. This connection can provide us with a sense of comfort and guidance, and it can also help us to understand the true nature of the divine.

In conclusion, the Mahakali Chalisa is a powerful devotional hymn that can bring about a range of benefits for the devotee. It is believed that regular recitation of this chalisa can help us overcome obstacles, attain success and prosperity, improve our physical and mental health, enhance our spiritual growth and self-awareness, cultivate inner peace and contentment, and deepen our connection with the divine.

When we recite the Mahakali Chalisa with devotion and sincerity, we invite the blessings of the goddess Kali into our lives, and she provides us with her divine protection and guidance. So, if you are seeking to improve your life in any way, consider reciting the Mahakali Chalisa regularly and experience the benefits of this powerful devotional hymn.

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Leave a Comment