Gayatri Chalisa Lyrics PDF Download In English

Looking for Gayatri Chalisa Lyrics along with Video Song on Youtube and PDF Download as well as benefits of reciting Gayatri Chalisa in English! Discover how this powerful devotional hymn can promote inner peace, enhance spiritual growth, improve concentration, bring good fortune, and cleanse negative energy. Learn more about the benefits of Gayatri Chalisa and start incorporating this powerful practice into your daily routine today.

Shri Gayatri Chalisa on Youtubre

Shri Gayatri Chalisa on Youtubre

Shri Gayatri Chalisa Lyrics In English

॥ Doha ॥
Hin Shrin, Klin, Medha, Prabha, Jeevan Jyoti Prachand ।
Shanti, Kranti, Jagrti, Pragati, Rachana Shakti Akhand ॥
Jagat Janani, Mangal Karani, Gayatri Sukhadham ।
Pranavon Savitri, Swadha, Swaha Pooran Kam ॥

॥ Chalisa ॥
Bhurbhuvah Svah Om Yut Janani ।
Gayatri Nit Kalimal Dahani ॥ 1 ॥

Akshar Chaubis Param Punita ।
Inamen Basen Shastr, Shruti, Gita ॥

Shashwat Satoguni Satarupa ।
Saty Sanatan Sudha Anupa ॥

Hansarudh Sitambar Dhari ।
Swarnakanti Shuchi Gagan Bihari ॥ 4 ॥

Pustak Pushp Kamandalu Mala ।
Shubhr Varn Tanu Nayan Vishala ॥

Dhyan Dharat Pulakit Hiy Hoi ।
Sukh Upajat, Duhkh Duramati Khoi ॥

Kamadhenu Tum Sur Taru Chhaya ।
Nirakar Ki Adabhut Maya ॥

Tumhari Sharan Gahai Jo Koi ।
Tarai Sakal Sankat Son Soi ॥ 8 ॥

Saraswati Lakshmi Tum Kali ।
Dipai Tumhari Jyoti Nirali ॥

Tumhari Mahima Paran Paven ।
Jo Sharad Shat Mukh Gun Gaven ॥

Char Ved Ki Matu Punita ।
Tum Brahmani Gauri Sita ॥

Mahamantr Jitne Jag Mahin ।
Kou Gayatri Sam Nahin ॥ 12 ॥

Sumirat Hiy Mein Gyan Prakasai ।
Alas Paap Avigha Nasai ॥

Srshti Bij Jag Janani Bhavani ।
Kal Ratri Varada Kalyani ॥

Brahama Vishnu Rudr Sur Jete ।
Tum Son Paven Surata Tete ॥

Tum Bhaktan Ki Bhakt Tumhare ।
Jananihin Putr Pran Te Pyare ॥ 16 ॥

Mahima Aparampar Tumhari ।
Jai Jai Jai Tripada Bhay Hari ॥

Poorit Sakal Gyan Vigyana ।
Tum Sam Adhik Na Jag Mein Ana ॥

Tumahin Jani Kachhu Rahai Na Shesha ।
Tumahin Pay Kachhu Rahai Na Klesha ॥

Janat Tumahin, Tumahin Hai Jai ।
Paras Parasi Kudhatu Suhai ॥ 20 ॥

Tumhari Shakti Dipai Sab Thai ।
Mata Tum Sab Thaur Samai ॥

Grah Nakshatr Brahamand Ghanere ।
Sab Gativan Tumhare Prere ॥

Sakalasrshti Ki Pran Vidhata ।
Palak Poshak Nashak Trata ॥

Mateshvari Daya Vrat Dhari ।
Tum San Tare Pataki Bhari ॥ 24 ॥

Japar Krpa Tumhari Hoi ।
Tapar Krpa Karen Sab Koi ॥

Mand Budghi Te Budhi Bal Paven ।
Rogi Rog Rahit Hai Javen ॥

Darid Mitai Katai Sab Pira ।
Nashai Duhkh Harai Bhav Bhira ॥

Grh Kalesh Chit Chinta Bhari ।
Nasai Gayatri Bhay Hari ॥ 28 ॥

Santiti Hin Susantati Paven ।
Sukh Sampatti Yut Mod Manaven ॥

Bhoot Pishach Sabai Bhay Khaven ।
Yam Ke Doot Nikat Nahin Aven ॥

Jo Sadhava Sumiren Chit Lai ।
Achhat Suhag Sada Sukhadai ॥

Ghar Var Sukh Prad Lahain Kumari ।
Vidhava Rahen Saty Vrat Dhari ॥ 32 ॥

Jayati Jayati Jagadamb Bhavani ।
Tum Sam Aur Dayalu Na Dani ॥

Jo Sadaguru Son Diksha Paven ।
So Sadhan Ko Saphal Banaven ॥

Sumiran Karen Suruchi Badabhagi ।
Lahain Manorath Grhi Viragi ॥

Asht Sidghi Navanidhi Ki Data ।
Sab Samarth Gayatri Mata ॥ 36 ॥

Rshi, Muni, Yati, Tapasvi, Jogi ।
Arat, Arthi, Chintit, Bhogi ॥

Jo Jo Sharan Tumhari Aven ।
So So Man Vanchhit Phal Paven ॥

Bal, Budghi, Vigha, Shil Svabhaoo ।
Dhan Vaibhav Yash Tej Uchhaoo ॥

Sakal Badhen Upaje Sukh Nana ।
Jo Yah Path Karai Dhari Dhyana ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥
Yah Chalisa Bhaktiyut, Path Kare Jo Koy ।
Tapar Krpa Prasannata, Gayatri Ki Hoy ॥

Gayatri Chalisa PDF Download In English

407 KB

Click for More Chalisa

Gayatri Chalisa Benefits in English

Gayatri Chalisa is a devotional hymn dedicated to Goddess Gayatri, who is considered to be the mother of all Vedas and the personification of knowledge and wisdom. Reciting Gayatri Chalisa has several benefits, some of which are:

  1. Promotes inner peace and mental stability: Gayatri Chalisa helps to calm the mind and promote inner peace. It is believed that reciting this chalisa regularly can help to reduce stress and anxiety and improve overall mental well-being.
  2. Enhances spiritual growth: Gayatri Chalisa is a powerful tool for spiritual growth. It helps to increase one’s devotion towards Goddess Gayatri and promotes a deeper understanding of the spiritual path.
  3. Improves concentration and focus: Reciting Gayatri Chalisa on a regular basis can help to improve concentration and focus. It is said to enhance the ability to concentrate on tasks and improve memory retention.
  4. Brings good fortune: Gayatri Chalisa is believed to bring good fortune and prosperity to those who recite it with faith and devotion. It is said to remove obstacles and bring success in all endeavors.
  5. Cleanses negative energy: Reciting Gayatri Chalisa helps to purify the mind and body and cleanse negative energy. It is believed to remove negative thoughts and emotions and promote positivity and harmony.

Overall, reciting Gayatri Chalisa is a powerful practice that can have numerous benefits for one’s physical, mental, and spiritual well-being.

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Leave a Comment